MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, July 11, 2023

BRAZIL | August 20 Karla

 Haikung nuai-a biakinn

BRAZIL | August 20

Karla

 

Church Pastor pa in thugenna nei-in pawlpi mite in a nuntakna uh Topa tungah ki-apna nei dingin thuumna zong nei hi. Ahi zongin Karla in tua bangin ki-ap ding thu a zak ciangin a lungsim om khong thei nawn lo hi. A lawmte tungah “ lawmte aw, khuano lam khatah pawlpi phuh zawh nading thu ka  ngetnget a kum nih  bang vaal ta hi. Khua sung pan gamla zek ahih manin biakinn tawh kikawmna zong hamsa hi. Tua ahihteh  khuapi sung mun khatah biakinn neih zawh nading ka lunggulh lian bel hi. Ahi zongin khuapi sungah biakinn hoih mahmah khat nei napi-in khuano tuamtuamah biakinn nei zo kei leng bang khiatna nei ding hiam? ci-in a lawmte a dong hi. Hih munah biakinn nei zo kei lehang i pawlpi mite in koi-ah biakpiakna nei ding  hiam?, ci-in dongkik hi.

Karl in ha bawl siavuan khat hi-in a pasal tawh a sawt nai lo hun khatlai-in Brazil gam nitumna saklam khua khatah hong kituah uh hi. “Pasian in ka nuntakna hong zat nadingin thu ka ngen hi.” ci-in a lawmte tungah pulaak hi. Pastor pa thuhilhna in a lungsim sukha mahmah ahih manin khuano lamte-ah biakinn neih zawh ding lunggulhna lianpi a nei hi.Tua bangin biakinn lam nading sum kaihkhop ding geelna nei-in biak kikhopna-ah sum koih nading kuang neu khat koih a, tua sungah kikhawm a paite in sumpi khia dingin a kihanthawn uh hi. Tua bangin hun hong bei toto-in kum khat a cin khit ciangin  Karl in biakinn thak khat lam nadingin leitang mun khat lei ding a ngaihsun hi. Ahi zongin khuano ahih hangin leitang in tampipi man ahih manin leitang a lei zo nai kei uh hi. Tua bangin biakinn mun ding leitang zong kawikawi-na ah a deih huai mahmah leitung khat mu zo lo hi. Tua leh khuapi sung lamah zongkik leuleu-in a om laitakin  a kiman mahmahin kizuak leitang khat om hi, cih thu a phawkvat hi. Tua leitang pen a zuakte in Brazil sum 35000 (US$ 6650) tawh zuak uh hi. Ahi zongin hih zah sum nei lo ahih manin dawp ngam lo zel hi. A zuak pa in 5000 hong pia phot lecin a dangteng nong piak zawh hunhunin hong pia in, ci-in kiho uh hi.                             “ Kha bangzah sung kiba thei ding hiam cih a kikup uh ciangin kha khatin 500 hong pia in, ci-in kithukim uh hi. Tua hileh kha guk sungin leitang kinei zo ding hi, ci-in ki thukim ciat uh hi. Tua leitang a lei zawh nadingun kum nga bang sawt thei ding hi. Tua hi-in hih kum nga sungin piak zawh lohna khat nei le uh cin, koi cih ding ci-in  kidong uh a, “ Hih leitang tungah biakinn khat kilam ding hi,” Pasian in hong huh ding hi, ci-in kigen uh hi. Biakinn na lam ngei peuhmah hiam? ci-in kidong uh a, lam ngei nai keng, ci-in kidawngkik uh hi. Tua ahihleh tu-in biakinn lam thei ding dinmun ngah na  hih manin na hamphatna hi, ci-in a kipulaak ciangin nial lo ahih manin limtakin leitang kilei thei hong suak hi. Ahi zongin Karla in tua leitang a lei theih nadingin 5000 kisam lai hi. Pawlpi mite tungah zong hih thu pulaak kikkik a,  pawlpi panin 2700 ngah theisam uh hi. Hih a ngah masak pen tawh leitang zuakpa tungah pia thei pah hi.

          Tua khit ciangin Karla in biakinn ah singkuang neu khat koihin biakinn lam nadingin sumkholna nei ahihlam phawk vatin, tua singkuang neu a hon khiat uh ciangin sumtang 2300 om a mu thei uh hi. Tua hi-in Karla in leitang zuakpa tungah a piak masak pen ding sum kisam zah a ngah manin lamdangsa-in Topa ompihna a phawkpha sansan hi. Tua khit ciangin Karla in kha sialin biakinn mun ding lei-na sumte kha khat khit kha khata pia toto thei hi.

             Tuabangin kha sialin a piak kum khat, kum nih, kum thum cih bangin hong cingtoto a, Karla in “Topa aw, Nangmah kong biak nading uh biakinn dingin leitang lei-na kipia tu-in kum nih cing khin ta, piak ding om lai ahih manin a kisamlai sumte ka ngah zawh nadingun hong huh in” ci-in thungen hi. Pasian in Karla thungetna za-in thupha pia hi. Kum khat sungin piak ding khempeuh a pia thei uh hi.” Hih in Pasian  hong piak taktak hi, ci-in lamdang a sakna thu a pulaak hi. Tua kum September kha sungin leitang lei-na sum khempeuh pia khin zo suak uh hi. Karla in lungdam takin innlam zuanin hong ciah hi. Inn a tun ciangin lunghimawhna tampi tuak kha hi. “ Inn a tun ciangin a innkuanpihte in dong a, leitang lei nadingin piak bangzah suahin kipia hiam? ci-in a dong hi. Karla in a sumpiakna laidalte a et ciangin 48 bang cing ahihna thu a thei hi. Kum khat ai ding piak ding kisamlai hi, cih a theih ciangin a lungnuam het lo hi. Lungnuam lo ahih manin leitang neipa kiangah vapai kikin leitang lei-na sum piak ding kisam lai ahihna thu va pulaak hi.

 

               Sabbath hong tungin  Sabbath School siate in kikhawm hong pai pawlpi mite tungah laidal khat tek hawm kawikawi-in, “A piang thei lo ding thu khat tukum sungin a piang khin bang thu na thei uh hiam? Tua laidal tungah hong gelh un,” ci-in pawlpi mite tungah pulaak hi. Tua ciangin Karla in “Biakinn lam nading leitang lei-na kipia khin zo hi” ci-in gelhpah hi. Biakinn thak lam nading leitang neihzawh ding ngaihsun kha ngei lo uh hi; a piang thei ngei lo dingin ngaihsun uh hi.” Ahi zongin October kha sungin nga vei bang a pia thei uh hi. November kha sungin li vei mah pia zo uh a, December kha sungin a vekin pia khin zo thei uh hi. December 19 ni-in pawlpi mi khempeuh in biakinn lam nading leitang kineihzawhna hangin lungdamkohna lianpi khat nei thei uh hi.

 

               Tu-in pawlpi mi 20 bang in Sabbath nisial in biakpiakna nei thei uh hi. “Hai kung nuai-a biakinn” ci-in mite theih thu tu-in biakinn taktakah kikhawm thei ta uh hi. Biakinn kilam sungin tua hai kung nuai-ah kikhawm uh hi. Karla in “I Topa Pasian i it hi. Amah in na khempeuh a sem thei Pasian hi” ci-in pulaak hi.

              Tu quarter Sabbath School 13na sumpi in Brazil gama pawlpi nasepna huh nadingin kipuak ding hi.             

 

To get the latest update of me and my works

>> <<