MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, September 24, 2022

Lei Tung Zawh Na

Lei Tung Zawh Na

 

Bang mahlo pan in ki pankhia aa

Bei don na hangin khitui luangzel mah leh

Hi ciang dong hong tonpih hong makaih Topa

Muan tak leh belh tak nang na hi )2

 

Cho: 

Ka mai lam ding Bangmah launawn keng

leitung a zo Zeisu nei-ing

A kul leh kei aa dingin Topa'n

Ni leh kha te zong a khawlsak ding

 

Muh dah leh simmawh in ka om aa

kamsiatna phungpi bangin hong ki mu zong

Topa nang ka kiang ah nong ompih den aa

Na vang liatna tawh nongtuam hi

 

Cho: 

Ka mai lam ding Bangmah launawn keng

leitung a zo Zeisu nei-ing

A kul leh kei aa dingin Topa'n

ni leh kha te zong a khawlsak ding

 

 

Ka leitung pumpi na theilo hi in

haksat gentheih na te thuak ngei lo hi leng

Topa nong itna te ka phawkthei kei

ding ka tel siamta Thuakna sungpan

 

Cho: 

Ka mai lam ding Bangmah launawn keng

leitung a zo Zeisu nei-ing

A kul leh kei aa dingin Topa'n

ni leh kha te zong a khawlsak ding

 

 

Thupha hongpiak hang bek a nui hi leng

vul in kun in ka nun na'n mual liamta ding

Hi zong kakha in Nang hong neikhin Topa

Haleluijah ka lungdam hi

 

Cho: 

Ka mai lam ding Bangmah launawn keng

leitung a zo Zeisu nei-ing

A kul leh kei aa dingin Topa'n

ni leh kha te zong a khawlsak ding

 

To get the latest update of me and my works

>> <<