MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, March 30, 2022

LESSON 11 JUNE 4-10 JOSEPH, A LAMDANG MANGMANPA

 

LESSON 11       JUNE 4-10

JOSEPH, A LAMDANG MANGMANPA

 

 SABBATH NITAK

 

Tu Kaal Sung Sim Ding: Pian. 37; Matt. 20:26, 27; Sawl. 7:9; Pian. 38; Pian. 39;Pian. 40:1-41:36.

 

KAMNGAH: “Tua ciangin amaute khat le khat kiho uh a, “ En un huatengah mangmanpa hong pai hi, “ a kici uh hi.” (Pian. 37:19).

 

Joseph tangthu in (Pian. 37-50) sung tengin Joseph tangthu vive hi.Piancil 37 sungah Cannaan gama Joseph mangmat masak le Egyptah a sihna thu Pian. 50 sungah kigelh hi. Piancil Bu sunga kigelh a tam zaw thute in Joseph tangthu hi. Abraham, Isaac cihte thu sangin ama thu tam kigelh zaw hi. Joseph in Jacob tate lakah khatin kihel hi mah taleh Piancil Bu sungah amah in upna pupite sungah khatin kihel ahihna kimu thei hi. Ama nunzia in Lai Siangtho thuthuk a thupi mahmah thunih pulaak hi: amasa-in Pasian in a kamciam pelh ngei lo hi. Nihna-ah Pasian in siatna khat pen thu hoihin akhel thei hi.

Tu kaal sung i thusin ding thu in Joseph khangno hun sung thute hi. Amah pen Jacob maipha piak a ngah khangno khat hi.  A minneu pen “ba‘al” “hakhalomot,”  mangmanpa cihna hi (Pian. 37:19), cihnopna-ah mangmanpa cih ciangin amah pen mang tawh kisai thu thuk pulaak pa cihna hi. A min bangmahin mangkiat siamna a neitakpipah hi.  Mang khiatna pulaak bek tham lo-in  tua mangte a tangtungsakpa zong hi. Ama nunzia in Pasian vangliatna pulaak phapha hi. Siatna, gitlohna bangzahin tam phial hi mah taleh Pasian vangliatna kilang khia thei veve hi.

 

 

SUNDAY                                                 June 5

INNKUAN BUAI-NATE

 

Jacob in inn le lo tawh nuamtakin teeng hithiat hi. Isaac in ahihleh khual mi khat bangin mun khat pan mun khatah zin kawikawi-in a om hi. Lai Siangtho hong hilh bangin Jacob in gam nuam ah a teng hi. (Pian. 37:1). Tua ciangin Jacob in gam nuamah a teeng hi mah taleh a innkuan sung panin buai-na a thuak hi. Leitang vai-in buai-na sangin a thubulpi in Pasian tawh a kizopna uah buai-na om hi zaw hi.

 

Pian.37:1-11 sim in. Joseph sanggamte in amah a muhdahna liang dingin innkuan sungah bang thu om hi.


                   A kipat a kipan Joseph pen Jacob in a teek nungah a neih tapa khat hi, cih i thei hi (Pian. 37:3). Hih thu hang mahin Joseph in Jacob tawh a tuam vilvel kizopna khat a nei hi. A pa in zong a ta dangte sangin zong it pha diak mah hi ( Pian. 37:4). A pa in Joseph silh dingin puan hoih nono a bawlsak hi (Pian. 37:3), kumpipa tapa puan bangin a bawlsak hi (2 Sam. 13:18),  Rachel tawh a neih masak  tapa ahih bang mahin ta upa dinmunah koihnuam hi, cih kimu hi. Mailam hunah Jacob in ama deihna tangtungsak nuam hi. Bang hang hiam cihleh Joseph in  a pa gamh luah ding hi, cih a mu khol hi (1 Khang.. 5:2).  Hih thu hangin a sanggamte in Joseph muhdah mahmah uh hi, cih pen a lamdang hi lo hi; nuamtakin zong hopih hiathiat thei lo uh hi (Pian. 37:4). Tua banah Joseph in a sanggamte tatsiatnate a pa tungah na puakpah sawnsawn hi (Pian. 37:2).  Tua bangin thu puakte a deih kuamah om lo hi.  Tua hi-in Joseph in a mangmat a pulaak ciangin Pasian in amah liansak ding ahihna thu a sanggamte in a thei uh hi; a muhdahna uh a lian zaw semsem hi.

Hih a man taktak genkholhna pen Pasian kiang pan hong pai hi, (Pian. 41:32). Tua mangmat hangin Jacob in Joseph tai hi mah taleh (Pian. 37:10), a lungsimah tua thu a lungngaingai hi; tua mang a tangtun hun ding a geelgeel hi (Pian. 37:11).  Cihnopna-ah hih Joseph mangmatte in deihna, khiatna nei khat hi ding hi, ci-in zong ngaihsun hi ding hi.  Jacob ngaihsutna pen man mah hi. Tua hun laitakin a theih loh hangin  mangmat a tangtun khit ciangin a phawkkik thei ding hi.

Matthew 20:26, 27 sim in.  A thupi bang  thu bulpi kipulaak hiam? Koi bangin tua thu bulpi nuntakpih ding hiam?

 

MONDAY                                       June 6

JOSEPH TUNGAH BAWLSIATNA

 

Joseph in bawlsiatna a thuak khit ciangin bang thu thuak ding cih kitelkhol lo hi; ama phutkhak gimnate tel hamsa hi. A sangamte bawlsiatna thuak hi. A it mahmah  a innkuanpihte’n bawlsia uh hi.

 

Pian. 37:12-36 sim in.  Bangzahin lauhuai thu le siatna hi phial taleh tuate in a hoih lampi-ah hong puak thei hi, cih bangci bangin hong hilh hiam?


     A sanggamte in Joseph mudah mahmah uh hi. Bang hang hiam cihleh amaute in Joseph tunga Pasian maipha piak haza uh hi (Sawl. 7:9), tua hangin a sepna khempeuhah lawhcing mahmah hi. Joseph in a sanggamte zongin a pai-nading lampi a theih nawn loh ciangin mi khat in lampi a hilh hi (Pian. 37:15). A sanggamte in Joseph thah ding a geel uh ciangin Reuben in i thah sangin dum sung khatah khia zaw ni, a ci hi. (Pian. 37:20-22). Tua bang muhna thute bangci bangin hong piang thei hiam cih i thei zo kei hi; a diakdiakin innkuan sungah tua bang kimuhdahnate i tel hamsa hi. Koi bangin hih khangnote in tua bang siat gamtat uh hi ding hiam?

Tua bangin amaute lungsim puak in a pa uh bangci bangin huzaap hiam? cih ngaihsun in.  A pa tungah a lungsim puakun a pa uh tungah huzaap lianpi nei hi. Bang hang hiam cihleh  a pa un Joseph  maipha pia diak hi; hih thu hangin a sanggamte  khat le khat kikalah kimuhdahna hong lian semsem hi. Bangzahin siatna in innkuan sung susia hi, cih i mu thei hi.

“Joseph sanggamte kimkhat in muhdahna tawh kidim uh hi; thuhkikna-ah lungdam thei tuan lo uh hi.  A sawt lo-in khualzin mi kimkhat hong pai a galmuh uh hi. Tua khualzin mite in Ishmael minamte hi-in, Jordan gal khat panin hong pai mite ahi uh hi-in Egypt gamlam zuanin khualzin mite hi-in, spices tuamtuamte le van tuamtuam zuak uh hi. Judah in tu-in Joseph a sih sangin hih milim bia khualzinte tungah Joseph zuak dingin  a pulaak hi. Tua bangin zuak le-uh ama sihna amaute tungah Pasian in sikkik lo dingin a ngaihsun uh hi.” Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, p. 211.

Dum sung khatah a khiat khit uh ciangin thah dingin a ngaihsun uh hi.  Tua bang laitakin khualzin mite a gal muh uh ciangin Judah in  tua khualzinte tungah Joseph zuak dingin a sanggamte tungah  a pulaak hi(Pian. 37:26, 27). Joseph in Midiante tungah zuakna a thuak khit ciangin (Pian.37:28), Midiante in Egypt gamah vazuakkik uh hi  (Pian. 37:36), tua panin a lawhcin hong kipanto hi.

Bang hangin gamtat  hoih lo khat zongsat luatma-in ahong khel dingin Pasian vangliatna kisam hi ding hiam? Tua bangin Pasian vangliatna in hong khel hileh na ngaihsut khak loh thute  mu kha ding hi lo hiam?

 

 

TUESDAY                                  June 7

JUDAH LE TAMAR

 

Tamar tangthu in Joseph tangthu tawh kisai-na bangmah nei lo hi. Tamar thu khit ciangin Egypt aah Joseph in zuak a thuakna tawh kizomto pah hi.(Pian.38:1), Joseph in tua bangin zuakna a thuakkhitphetin Judah in zong a sanggamte pulaak thukimpih lo ahih manin amaute kiang panin piakhiapah hi kha dng hi. Pian. 38 sunga kammalte le a thuzuanzia in  Pian. 37 sunga kammalte tawh kibatna tampi nei hi. A hong hilhnop thu in kibang hi, cih kimu thei hi: siatna khat pen a hoihlamin piang thei hi; siatna panin hotkhiatna thu kimu thei hi, cih hong hilh hi.

 

Pian. 38. Judah gamtatzia le Canaan numei Tamar nunzia enkak in. Kua in diktat zaw hiam, bang hang hi ding hiam?

                   Judah in Canaan mi khat zi-in nei hi( {Pian.38:2) Judah in  tua nu tawh tapa thum Er, Onan, le Shelah a nei hi. Khanggui kizop suak nadingin Judah in a ta upa zi dingin Canaan numei Tamar a pia hi; ahi zongin Er gamtatsiatna hangin Pasian in gim pai-in a nuntakna a beilawh hi. Judah in a tapa thumna Shelah tungah kamciam pia-in Tamar tawh a gawm hi.

Tawlkhat khit ciangin Judah in a kamciampiak mangngilh hi. A zi a sih ciangin Judah in amah le amah kihehnep dingin mun khatah a pai khia hi.Tamar in tua thu a theih ciangin lampi gei mun khatah numei kizuak khat bangin na om  hi. Judah in kamciam pia-in Tamar a mawhpih hi. Judah in a piak ding sum bangmah nei lo ahih manin  a tuuhonte lak panin tuu khat pia dingin a kamciam hi. Judah in a kamciam bangin a sep hun hong tun mateng ci-in Tamar in Judah tungah  om khut zungbulh le a ciangkhut a ngen hi. Tamar in naupaai-in om a,  numei kizuak bangin a omna thaman ngen dingin a ngaihsun hi. Judah tung pan a lak zungbulh le ciangkhutte valakin mawhthuumna nei dingin a ngaihsun hi.

Hih tangthu thukhupna-ah Perez suahna thu kipulaak hi. Perez min a khiatna in “kantan zo” Jacob bangin  tapa nihna hi mah taleh ta upa dinmun ah om a, hotkhiatna tangthu-ah David hong khankhiatna khanggui hong suak hi. (Ruth 4:18-22); a tawpna-ah Jesuh hong suahna khanggui tawh hong kizomto hi (Matt. 1:3).  Tamar in ahihleh Rahab tawh kizomin numei lite lakah khatin kihel hi. (Matt.4 1:5), Ruth (Matt. 1:5, 6), le  Uriah  zi ( Matt. 1:6)le Jesuh hong suahna Mary cihte i mu thei hi (Matt. 1:16).

Hih thupiang panin nuntakpih ding hong hilh thu khat in Pasian hehpihna in Tamar honkhia hi; siatna panin hoihna-ah kikhelna a piangsak hi. Tua hi-in Topa Pasian in singlamteh tunga Jesuh hong sihna tawh mihingte hong honkhia hi, cih thu hong hilh hi. Joseph tangthu in ahileh ama thuak gimnate hangin Jacob le a tate’n kial tunna panin hotkhiatna a ngahsak hi.

 

 

WEDNESDAY                                            June 8

JOSEPH, EGYPT GAMAH SILA

 

Joseph tangthu kigelhna sungah Tamar tangthu tawh kikaal helh hi. Joseph in tu-in thonginncingpa sila nasemin a om hi; thong tawh kisai nasem ulian khempeuhte tungah ukna a ngah hi. (Pian. 40:3, 4; Pian. 41:10-12). Pian. 39 sim in. Potiphar ukna nuai-a nasem Joseph, bang in lawhcinna ngahsak hi ding hiam?

     Joseph in a lawhcing mi khatin ciaptehna ngah khat hi, ci-in i thei hi (Pian. 39:2, 3). Amah pen a topa tungah hoihtat mahmah hi; ama nasepna khempeuh a topa in muang mahmah hi. A topa in ama inn sung vai khempeuh a uk dingin Joseph a koih hi (Pian. 39:4). Ahi zongin Joseph in a lawhcinna hang tawh kisiatna lampi a zui kei hi. Daupai-na in siatna a tun kei hi. Potiphar  zi in mawhpih dingin sawl a,  Joseph in ahihleh  tua mawhzolna panin akihemkhia hi. Tua mawhna sung a lut ding sangin a nasep a nusia dingin a khensat hi. Tua “ a lian mahmah mawhna, Pasian tungah mawh sangin a nuntakna a piakhia ngam zaw hi”(Pian. 39:9). Tua bangin Joseph in a nial ciangin Potiphar a hehsuak mahmah hi. A nasemte tungah thuman lopi-in a pulaak hi; Joseph in hong buan dingin kithawi hi, a ci hi.  Tua bangin Potiphar zi in a man lo thu a pulaakna hangin Joseph in thongkiatlawh hi.

Hih thu-ah Joseph thuakna in a man lopi thugenna hangin gimna a thuak hangin Amah in a upna, Pasian a muanna khaksuah lo hi. Hih thu hang mahin zong “ Topa in Joseph a ompih hi (Pian. 39:21).

A tawpna-ah Topa in Joseph adingin nasemin thongcing makai uliante kimusakin  thonginn sungah zong thongcing ulian makai khatin kikoih vive hi. Amah pen siamna nei mi khatin kiciamteh hi. Bang bang siatna a phukha zongin,  na khat peuhpeuh a sepna-ah a hoih thei pen dingin a sem khangno khat hi. A tawpna-ah gualzawhna a pia Pasian hi. Thongcing mangpa in Joseph ukna nuai-ah zuihkik a kul kei hi. Bang hang hiam cihleh Topa in Joseph a ompih hi. Ama sepna khempeuh a mapai mahmah hi. (Pian. 39:23). Lawhcinna khat peuh i ngah ciangin tua lawhcinna in koi panin hong pai hiam cih i theih ding bangzahin thupi ahi hiam?

 

Pian. 39:7-12. Koi bangin Joseph in mawhzolna a tuak takteh nial hiam? Bang hangin Joseph in mi tungah mawhna in Pasian tungah mawhna hi, ci-in pulaak hi ding hiam? Bangci bangin Joseph in mawhna le mawhna thu theithei hiam?

 

THURSDAY                                                                                                                                                                                   June 9
PHARAOH MANGMATTE

 

Pian. 40:1-41:36 sim in. Koi bangin Pharaoh mangte  le gam uk makaite mangte tawh kizopna nei hiam? Hih mangte thupina in bang hi ding hiam?


                  Pasian ompihna le Ama  lamlahnate kizom toto hi, cih i mu hi.  Hun hong pai toto-in hun khat ciangin Joseph in thongkiate tungah uktheihna dinmun kipia hi. Tua thongkiate lakah Pharaoh inn sunga nasem Pharaoh anpia pa le  inncingpa zong kihel uh hi (Pian. 41:9-11).  Amaute geel in mang man uh a, a khiatna bang hi peuh mah ding hiam, ci-in lungkham mahmah uh hi. Bang hang hiam cihleh mang khia thei kuamah om lo hi.” (Pian. 40:8). Tua ciangin Joseph amaute geel mang mat a khiatna a pulaak hi.

Hih mi nihte mang  mat in kibatna nei hi.Pharaoh in zong mang nih man  hi; ahi zongin tua mangte a khiatna a pulaak thei ding kuamah om lo uh hi. Hih mang nihte a khiatna gen thei kuamah a om kei hi (Pian. 41:1-8). Tua hun laitakin Pharoah anpia pa in Joseph a phawkkik hi; Pharaoh tungah mang khia thei khat om hi, ci-in Pharoah tungah a pulaak hi. A dangte tawh kibangin tua mangte hangin Pharaoh akipan gam makaite in lungkhamna tawh a kidim uh hi (Pian. 41:14-24), tua ciangin Joseph in tua mangte a khiatna a gensak hi. Gam makaipa mangmat bangin Pharaoh mangmat sungah zong limciinna pawl khat kihel hi; buhvui  le buhvui-hawmpi ankungte ahi hi. Hihte in kum hoih le kum sia a limcing uh hi. A gawng mahmah bawng sagihte in kum sia limcing hi-in, bawngthau sagihte in kum hoih limcing hi.  Hih thupuak mah kipulaak kikik hi-in, hih thu puak in Pasian kiang panin a hong pai ahi hi.Hih mangte  hong kipatna in Pasian ahi hi (Pian. 41:32 le Pian. 37:9 enkak in).

Joseph in mang a khiatna pullaak mah bek hi mah taleh mailam hunah a hong tung ding thuate a pulaak khia iin kua mah dang hi lo-in Elohim Pasian in a sep ding thute a pulaak khol hi (Pian. 41:25, 28). Joseph mang khiatna gente Pharaoh in a sang thei pah hi; gam sung a vaan ding makai khat seh dingin Jospeh in  hih bangin a pulaak hi. Tua ciangin Pharaoh in hih bangin a pulaak hi: “Pasian in a hong hilh bangin nang pulaak bangin pilna le theihna nei kuamah a om kei hi. Nangmah in keima gam na uk ding hi; ka mi khempeuh in nangma thu hong zui ding uh hi, a ci hi. “(Pian. 41:39, 40).

Joseph in Potipher inn panin thongkiatna thuak hi taleh thongukna panin Egypt gam khempeuh a ukpi khat dinmun a ngah theihna in lamdang hi lo hiam? Tua bang dinmun a tun theihna in Pasian makaihna hi, cih i mu hi. Bangzahin lamet bei dinmun panin Pasian in a lamdang takin lampi honsak thei hi, cih i mu hi. Koi bangin Pasian muang thei dingin kisin ding i hiam? Lamet bei-in na om laitakin Topa kamciamte pom ding hi lo na hiam?

 

FRIDAY                June 10

Ngaihsutbeh Ding: Ellen G. White, “Joseph in Egypt,” pp. 213-223, in Patriarchs and Prophets sung sim in. “A neulai akipan khangno hun uham dongin Joseph le Danielte in inn tawh a kikhenkhia-in milim bia gamah saltangin a om uh hi. A diakdiakin Joseph in nopsakna ding hun tampi a tuakkha hi. A pa innah nuamsa takin om a, Potiphar innah sila khatin a om hi; sila nasem dangte lakah maipha ngahin mi muan khat a suak hi; pilna nei-in, theihna tawh kidim ahih manin aman lo-in mawhsakna thuakin om a, suahtak nading lamet nei lo hi mah taleh gam uk makai lianpi khat a hong suak thei hi. Bang in tua bang dinmun tunpih hi ding hiam? “A neutung a kipan Joseph in Pasian it ding le zahtak ding kihilh den hi.A pa inn sungah a om sungin Syrian aksite mu-in Bethel munah zan ciangin vantung le leitung kizom kahlei khat a mu hi. Tua kahlei tungah vantungmite in hong tuaksukin a kahtokik uh hi. Jacob tungah vantung tokhom  akilak hi. Jabbok muna mawhna sunga nopsakna thute le mawhnate kigen a zaza hi; Jacob in gualzopa hong suakin Pasian tapa hihna a ngah hi.

“Tuucing khangno khat ahihna tawh a pa tuute cingin a om hi. Joseph in sianthona le thuman takin a nungta hi.A pumpi le a lungsim picingin maipha ngah khangno khat a suak hi. Piansaknate tungtawnin Pasian tawh kizopna nei hi; a nisim nuntakna panin vantung thuman thute a theithei hi; a pa gen thuman thutakte sungah a nungta hi.”

“Hamsatna sungah  anuntakna in khangno hun panin Canaan gam a inn panin Egypt gamah saltangin a omna panin a innpihte a kipan a sanggamte ngai-in a om laitakin  Joseph in a pa biak Pasian a phawk hi. A neulai hunte  a phawk kikkik hi. Siatnate sung panin mi muanhuai khat a suakthei hi; Vantung Kumpi nasem khatin a nungta hi.” Ellen G. White, Education, pp. 51, 52.

 

KIKUP DING DOTNATE:

 

1. Daniel, Jesuh le Jesuhte nunzia enkak in. Bang kibatna na mu hiam?          Koi bangin Joseph le Daniel in Jesuh le Jesuh nasep pulaak uh hiam?

 

2. Thursday ni-a thusinna enkik in. Joseph phutkhak bangin i lamet bangin hong pian loh ciangin koi bangin Topa muang zaw thei ding i hiam?

To get the latest update of me and my works

>> <<