MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, March 30, 2021

A lauhuai mahmah aikam gu | May 8

 


COLOMBIA  May 8

Carlos Reyes, 39, and


Nitak nai 7 pawl, Pastor Carlos leh a zi Luz in lum dingin kithawi uh hi. Nitak nai 7 hun a lum ding cih pen lumbaih lua lo maw, ci-in ngaihsun kha ding hiteh. Ahi zongin  Pastor Carlos leh a zi pen Colombia gam, mualtung khuaneu khata teeng uh hi. Hih munah Embera minamte teeng uh a, missionary nasem a om uh hi. Hih mun a teeng mite pen nitak lumbaih mahmah uh hi.

Zan khat thakhatin kongkhak kisawn ginngaih mahmah in phawng hi.

“Pastor! Pastor!” ci-in nupi khatin kapkawmin sam a, “hong pai in,” hong pai in,” ci hi.

Luz in kongkhak honpah a, a pualamah pawlpite khat Candida  in hong zui hi.

 “Ka ta ngek pen a lauhuai mahmah aikam in pek hi,” ci-in lingin lau mahmah hi.

Pastor Carlos leh Luz  in manlang takin kithawi uh a, datmei dee-in, lothangkang suzan leh tuihel in hong paikhia uh hi. Luz pen nurse khat hi. Inn hong tun uh ciangin tua inn sungah gul leh aikam tam mahmah ahihlam mu hi.  Nupi nu leh a ta ngek amaute nih bek om uh hi. A pa uh pen dawithohte kiangah vapai khin hi.  Nu in a tangek pen a khutah tawi-in a ta pen ling vanvan mawk a, a melsuah zong daang gawp mawk hi.

 “Naungek pen luai sungah ka sial a, aikam petna dan ka mu kei hi. Tua bangin nau ka dom ciangin a nu in a kap kawmin aikam khat mu hi, ci-in hong gen hi. Tua aikam pen ka khe tawh ka tuancil khin hi, ci-in gen hi. Luz in naungek pum tungteng aikam petna zong kawikawi hi, tua bangin a velvel kawmin naungek in a nak khiam semsemlam ka thei hi.

“ Thungen ni” ci-in hong gen ciangin, khukdinsa-in thu ka gen uh hi. Pastor Carlos, Luz, leh Cándida tawh khut kilen khawmin thu ka ngen uh hi.

“Topa aw, nangmah in vangliatna tawh na kidim hi. Hih naungek a damzo ding nang bek mah hi’” ci-in Pastor Carlos in thungen hi. Luz in naungek liammate silsaksak hi. Lothangkang gawisa-in ka puak uh tawh iakawm petna mun ka zut uh  nai khat sung tangding thu ka ngen uh hi. 

Kei khit ciangin pastor Carlos in thungenkik hi.  Tua bangin lothangkang gawi a tui zutin thungenkik uh hi. Damdamin naungek in a kisat hong kiam zaw deuh hi. A melsuah hong kikhel hi.

“Naungek nawi pia in,” ci-in Luz in  naungek a nu pia hi. A nu in naungek limtak tawi-in nawipiak kipan hi. A innkuan un dawithoih thei mi kisam nawn lo hi. Vantung Pasian sangin a lian zaw kuamah om lo hi. Pastor Carlos in a paikhiatma-in thungen a, lungnuamsa-in ciahkhia hi.

“Topa aw, na tungah kongte thungetna nong dawn manin ka lungdam uh hi. Nangmah in a lamdang takin naungek tungah damna nong pia hi. Nangma vangliatna ka muhna uh hong suak hi. Nangmah in a nungta Pasian taktak na hi hi,” ci-in pulaak hi.

Tu quarter Sabbath School 13na sumpi in Colombia Adventist University ah kipuak ding a, Pasian nasem ding mi pantahna sanginnpi puah nadingin kizek ding hi.

MUC in  tu quarter Sabbath School 13na sumpi minpuasakin Tuikhing pawlpi huang ki-umsak hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<