MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, December 16, 2020

February 6, 2021

Hannah In Pasian A Masak Manin

Na khempeuhah Pasian masak pen hamsa hi. Hannah tungtawnin i hihna khempeuhah Pasian masak ding etteh theih ding om hi.

Hannah in nalamdang mu kha hi. Pasian in Hannah thungetna dawngin tapa khat a pia hi. Naupaai lam a kitheih ciangin nuam mahmah ding hi. Naupaai madeuhin Jerusalem biakbukah va pai-in a lungsim khempeuh Topa tungah sungkhia hi. Ama nget bangin Pasian in tapa khat a piak leh Pasian nasem dingin Topa ka ap kik ding hi, ci-in kamciam pia hi. Tu-in amah in ta nei-in a nunzia kilamdang mahmah hi. A tapa min dingin Samuel a phuak hi. A khitna in Pasian in hong za hi, cih khiatna nei hi.

Hannah in a tano Samuel tawi-in Pasian thu hilhhilh hi; a beisa Pasian nasepnate pulaak kik kik hi. Samuel in a lamdang takin a hong piangkhia hi; a lungsim khempeuh tawh a ta it hi. Ahi zongin a sawt lo-in ama kamciam bangin biakbukah a tapa in Pasian nasem dingin a piak ding hun hong tungta hi. Pasian in Hannah tungah tanu tapa tampi pia hi taleh, Samuel pen a ta masa hi-in Pasian tungah pia masa hi. Naupang Samuel in bangzahin a nu ngai-in lungleng ding hiam? Ahizongin Hannah in hih bangin pulaak hi: “1 Samuel

2:1, 2: “ Topa tungah ka lungdam a, Topa hangin ka kipak hi. Nong huhna hangin ka galte ka nuihsan hi. Topa bangin a siangtho kuamah dang om lo a, amah simloh kuamah dang om lo a, i Pasian tawh a kibang hong hu dang om lo hi.”

          Samuel in Israel mite lakah kamsang lianpen hong suak hi. Pasian mipa ahihna tawh kumpi dingin Saul leh David sathau va hilh hi. A nu in Pasian masak hi keileh hih bang thu piang lo ding hi. Pasian i masakna hangin tate tungah huzaap lianpi om hi lo hiam? A nu le a pa in Pasian masakna uh hangin tate in leitungah Pasian aa dingin teci lian a suahna uh kimu thei hi.

          Hannah in Pasian masak hi. Amah i etteh ding hi lo hiam?

To get the latest update of me and my works

>> <<