MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 27, 2020

A lamdang naungek INDIA | October 17

 

A lamdang naungek

INDIA | October 17

Neelam Daryl Joshua, 34,  | Daryl, 39, leh Neshaun, 3

 

Ka nupa-un nau ka deih uh hi. Ka kiteen khit uh kum nih ciangin ka pasal tungah nau nei thei lo ihihteh siavuan tawh kimu ni, ci-in ka gen hi. Ka pasal Daryl zong thukim hi. Zato ah siavuante tawh kikumin “ Nau deih ung, nong huh thei ding hiam,” ci-in ka dong hi. Ahi zongin ka pasal in hih tawh kisai-in thungetna khat zong nei ngei lo hi hang, ci-in hong pulaak hi. Hi mah hi. Ka kiteen khit uh kum nih bang cingkhin ahih hangin nau neih nading thu ka ngen ngei kei uh hi. Ka pasal in siavuante tungah na ciah phot nung in, hong pai kik nung, ci-in ka paikhia kik uh hi. Daryl pen pastor khat hi-in kha khat sung nau neih nading thu ka ngen uh hi.

          Kha khat khit ciangin siavuante kiangah ka pai kik uh hi.  Siavuante limtak hong vel uh a, naupaai hi teh,ahi zongin nau pen neu hi, hong ci uh hi. Ahi zong lunghimawh kei un. An limtak ne lecin, hong hoih toto inteh, ci-in hong hanthawn uh hi. Kha 5 khit ciangin nau pen a khan ding zahin khanglo hi, ci-in siavuante’n hong gen uh hi. Ka pasal tawh ka lunghimawh mahmah uh hi. Siavuante in lunghimawh kei un. Zatui hong pia nung in limtak na ne in. Naungek hong khang ding hi hong ci uh hi.        

           A kha kik ciangin kisik dingin ka pai kik uh a, ka gihna zong khangto-in kaal 2,3 thum khitteh hong kilak kik un, ci-in hong vaikhak hi. A kaal kik ciangin ka lakin ka va pai kik uh a,  radiologist in hong ensakin  “ Nau pen nungta—in um keng hong ci mawk hi.” Siavuan in ngaihsutna khat nei kikin,  nau pen lakhia lecin hoih zaw ding hi, hong ci uh hi. Ka nupa-un thungenin Topa aw, nangma sem mi hi lo ka hi uh hiam? Lam hong lak in,” ci-in thu ka ngen uh hi.

          Daryl in a sanggam a kipeng nih nei-in amau pen India gam sungah naupang siavuan sem uh hi. A sanggamte kiangah zasakin,  zato dang khatah kilak dingin va pai uh hi. Hih zato ah siavuante in limtak a sittel uh hangin  tua bangin naungek cidam mel lo cihte mu lo hi.  Ka hanciam theihzah uh tawh bawl ni, hong ci uh hi. Darly in koi bang suak thei ding hiam, ci-in a dot ciangin, siavuante in “ nang pastor hi ve cin, cihsan uh hi.  Thungetna um hi ven cin, na khempeuh in Pasian khut sung hi,” ci-in dawng kik hi.  

Zato lumin ka om a, nai khat kal sialin siamahte in ka gil hong sit uh hi. Zan ciangin siavuante in bang hangin no nupa lungkham na hi uh hiam, bangmah lungkham kei un, hongci u hi.  Tua siavuanpa in kei zong Khristian hi lo innkuan sung panin a khangkhia ka hi hi. Ahi zongin Jesuh ka um hi. “ Thu kong ngetsak ding hiam? ci-in hong dong hi. “ Topa aw , nang in ni le kha, aksi-te na khut sung hi.Amaute na khawlsak hi.  Na khempeuh na sem thei hi. Hih nupate tungah nalamdang hong sem in, ci-in thungen hi.  Tua zawh  ni nih khit ciangin siavuan in  nau pen neu ding hi, ahi zongin a hoih thei penin hong hanciam ding hi ung, hong ci hi. 

Sabbath ni zingsang khat in nau ka suak uh hi. Naungek a gihna 1.5 pound bek pha hi. Naungek a kah ciangin siavuante in lamdangsa uh hi.  Huihdikna set thuahsak pah uh hi.  Siavuante in ka siamtheih zahun hong bawl ding hi ung, ci-in tha hong pia den uh hi.

Zato gei-a om Adventist sang panin sangnaupangte hong pai uh a,  lasakin thungetna hong neihsak uh hi. Pasian muanna ka nei uh hi.  Amah in na khempeuh a sem, a bawl thei ahihna ka phawk tawntung uh hi.  Naungek pen neu lua mahmah, a pumpi dimphialin pipe kituah hi mawkin hih bang tawh dam zo mawk ding hiam ,cih ngaihsutna bekbek hong om hi. Naungek lawn ding kiphawl lo a, a gei panin lasa-in thungetna ka nei uh hi.

Pasian in i hamsatnte hong mu-in a hong kem tawntung Pasian ahi hi.  Ni 3 sungin naungek a gihna kiamsukin 1.3 pound bek om hi. Naungek a nuntakna hut nading ki-at ding pen siavuante lunghimawh hi.  Zato ah nasem Adventist siavuan pa  in thu hong ngetsak dingin ka ngen hi. “ Topa aw, mihing muhna panin hih naungek a dam zo nawn lo ding hi; ahi zongin nang in na khempeuh na hih thei hi. Nang in nalamdang na bawl hi. Nangma deihna ahihleh naungek a gihna hong khangsak in. Hih naungek in nangma teci hong suak ding hi.”

A zingciangin naungek gihna 0.35 ounces hong khang hi.  Tua ni a kipan nisialin naungek hong khangkhang hi.  Kha 3 khit ciangin naungek gihna 3.5 pounds hong pha hi. Zata pan tuak thei dingin siavuante in hong gen uh hi.

Siavuante in naungek a hong damsuak pen lamdangsa mahmah uh hi.  Pasian damsakna ahihlam ka phawk uh hi.  Naungek min dingin Hebrew pau-in “Neshaun” phuak uh hi. Hih naungek hong golin a khan ciangin a lamdang takin damna ngah ahihlam kithei ding hi. Ni khat ni ciangin pastor nasem dingin Topa tungah ka ap ding uh hi, ci-in a nulepa in pulaak uh hi. Late 150: 6 sungah “ Nuntakna huu nei khempeuh in Topa min phat ciat uh  hen.  Neshaun in a nuntak laiteng Pasian min phat ding hi.

Tu quarter leitungbup Sabbath School 13na sumpi Bengaluru khuapi-ah biakinn nih kilam nadingin kipuak ding hi. MUC in Tuikhal sanginn huhna dingin kipuak ding hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<