MUC

Print Friendly and PDF

Monday, November 4, 2019

golhguk


David Lian
Aug 16, 2005

                    Pawlpi khat pe peuh ah, pawlpi sung buai na om cih ka na zak ciangin, ih Topa Zeisu hun lai a, a buai nate uh ka na phawk kha zel hi. Tun zong SDA pawlpi sung buai gawp cih ka na zak ciangin, ih Topa Zeisu hun mah tawh ka na teh kak kha zel hi.Ih Topa Zeisu na sep hong ki pat khiat ciangin, a ma nung zui dingin mi 12 hong tel hi. 

Tua a nungzui 12 te sungpan mah in,  Judas Iscariot in na lehheek hi. Judas Iscariot in Topa Zeisu a up loh man in a lehheek hi zaw lo in, a upluat man in a leh heek na hi zaw hi. Judas Iscariot in, Topa Zeisu na lam dang bawl te a mit tang tawh a mu pa hi a, tua zah a na lamdang bawl thei pa,  a vaang lian mah mah pa, kua man in man zolo ding hi ci in a um lua hi zaw hi.

A hi zongin, Siampi te in sum ( golh guk= bribe) tawh a na zol uh teh sum deih luat na tawh a na leh heek hi. A mah Judas in, sum lah ngah ding Topa Zei su lah a vang lian mah mah a hih man, a ma vang liat na tawh ki hu in kua man manzo lo ding hi ci a um pa hi.

      Tun Topa Zeisu  ki mat na leh tu lai SDA pawlpi sung teh kaak dih ni

a)         A lehheek a langpang pipa pen Zeisu tawh a ki thuah khawm, a mah a  um,  a nungzui teekteek pa Judas Iscariot,

b)         Banghang leh heek mawk?  Zeisu umlua ki sa in Zeisu mi ten man zolo that zolo ding zah liang a,  upna muanna lian a neipa,

c)          Siampi lian te in SUM (GOLH GUUK= BRIBE) tawh na zol in, a sum iip lah luat man. Aman lah sum ngah ding, Zeisu lah ki man zo lo ding. A ma lungsim leh up na.

d)         A SUM (GOLh GUUK= BRIBE) pia kua te hi mawk?,  Thu um misiangtho ten a piak 10% tithe leh sumpi siang tho te tawh a nungta Pasian na sem siampi te,

e)         A sumpiak te uh koi pan a ngah uh,  Pasian thu um misiangtho te 10% tithe leh sumpi dangdang te piakkhiat sumpi siangtho te  sungpan ( GOLH GUUK= BRIBE) in, Judas Iscariot pia khia uh

f)           A tawp na ah Juas Iscariot in bang tuak?  Sum lah zang kha lo in, gui awk                  in si lel dih. A tawpna ah gupna bang taantuak zawlai veh aw.


      Tu lai SDA Pawlpi sung thupiang te tawh enkaak sukmawk dih ni

a)     Pawlpi mi te a langpan leh pawlpi sung pan a, pawlpi mi te mah a ki hawl khiat theih na di a, a leh heek heek kua te. A pawlpi sung ua upna ki bat pih uh a hi, pawlpi mi peuh, pawlpi sia te, pawlpi upa te peuh ci ta zen ve aw,

b)   Bang di a leh heek mawk a hia? Up na nei lo maw?... Hi sam kei ee, a ki um saklua te mah hi zaw,
c)         Pawlpi sia te SUM (GOLH GUUK= BRIBE) tawh a na zol uh teh, sum iip lah man un, a pawlpi mi pih te leh a mi nam uh a zuak heei heei ngam pan uh hi sam ee,

d)    A SUM (GOLH GUUK= BRIBE) a paii kua te hi zaw zen a hia? A pawlpi mi te un a 10% tithe leh sumpi dang te tawh a vaak toh uh a,  za a ngah to, a Section u lian sia pi te peuh, a Union u lian sia pi te peuh hi ci in za veng  aw!

e)       A sum te uh koi pan ngah uh a hia?   A pawlpi mi ten Pasian piak a sum ngah sun sun te sung pan a, Pasion a di a, apiak khiat uh 10% tithe leh sumpi dang dang te ban ah, gamdang pan a, hong pai mi ci mawh huh na di peuh, Pasian na sep na di a ki pia te, sazian khem gawp a, a ( CIAN PHAAN) uh hi mai ci leuleu ve aw,

f)        A sia pi te um A pawlpi mi te uh bangci bawl uh ci a hia?  Judas Iscariot in Topa Zeisu a leh heek zawh teh Jeruslem khua pua ah, a ki paih khiat mah bangin, a golhguuk piak uh pawlpi mi te tawh ki pawl in, a pawlpi mi dang te, a pawlpi pan un, a disband uh tawh, a disfellowship uh tawh nuam sa peuh mah uh ci zen ee. Tam hawlkhia zo le uh nuam in gualzawh na pawi bawl ci  uh, Topa Zeisu in Tucing mi gi te na ci na pi in, a bangci tu cing migi te hi mawk uh hiam? na ci kha dek tak ing.  Ken bel Topa Zeisu gen, ngia hangsan a cih te peuh tawh mi ten a teh kaak khak di uh dah pih pong ing. No muh dan bel ken thei sam kei ing.

         A tunga thu nih ki sai kaak te gel en suk in la,  nang  koi mun ah ki hel kha a, koi mun ah pang kha na hiam? cih na ki sit tel di uh hoih ka sa hi.

1. Zeisu tawh ding khawm in, upna man tak tawh na ding takpi hiam?

2. Judas Iscariot in golhguuk sum a san mah bangin, nang zong Pasian sumpi siangtho pan a ki pia,  golhguuk te peuh sang sanga, Pasian leh thu um pawlpi mi te a lang do do, a hawl  khia khia  te  na hi kha hiam?

3.Na za khan na di leh na za kip na di, na za kiat loh na di a, Pasian sumpi siangtho takpi golh guuk a, z ang zang a, a pia pia te na hi kha hiam? 

4. Tuu cing mi gi takpi na hi zaw a, Tuu vut silh ngia lung sim paai na hi kha zaw hiam cih na ki sitel di uh hoih ka sa hi. Topa Zei su in, amah leh keek pa Judas Iscariot na ngawn  et cik  na nei tuan lo a, et cik in zong na koih tuan lo in,  a nung zui pan in zong na hawl khia tuan se lo hi. Nang bang ci sep cih na ki en kak  dih vee. Zeisu na sem Tuu cing mi gin a hih mawk leh. Topa Zeisu kam mal na sim pha lai le cin , nang mit sunga om singluang lianpi mu lo, hem khia masa lo pi in, mi dang te mit sunga nin them no om khat, va muh sak in, na (aanaa ) neih tawp tawh sem in, tua tawh lung kim zo nai lo in, Kumpi aanaa nei te dong zangin, na a sem sem na hih zawk lam na ki muh tel theih na di un, Topa kiangah khitui luang in thu na nget di uh thu pi ka sa hi.

Nang mit sunga om singluang na la khia kei phial zongin mi mit sunga ninthem om lak khiat sak, puah sak beek ning ci lo in, a nin them leh a mit nei te hawl khia mang pah pah cih pen Laisiangtho deih na a hi tam cih ka na dah pih sim sim hi.

  5.  Nang Paian na sem han ciam mahmah ki sa na pi cin, pawlpi thu nial, sia te thu nial, sia te lang do do leh Pasian lang pan kha kha peuh na hi kha hiam? cih ki sit tel huai ka sa hi. 6. Pawlpi ma kai te khem peuh in Tuucing mi gita tak te mah na hi uh hiam? Keel cing peuh na hi kha uh hiam? Pawlpi mi te in zong Khazih Tuu huang sunga om nuam Tuu takpi mah na hi uh hiam? Keel huang sunga om peuh na hi kha uh hiam? cih mi dang te va sit zaw lo in, nang leh nang, kei leh kei Topa mai ah ki sit tel di hoih ka sa hi.  Ih biak Topan lam maan hong lak tek ta hen. A Men.    

Lai pia  David Lian                                                                          To get the latest update of me and my works

>> <<