MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, September 26, 2019

Thu tuamtuam
1. Pumkhat suahna Mopawi:

18/7/2019 Thursday ni-in Myothit SDA pawlpi tuak ahi, Pa Pau Za That leh  Nu Niang Lun Vung te’ tapa Sia Mang Biak Sang @sangneu leh Sia Gin Khen Kham leh Sianu Awi Ngaih Lian te’ tanu Sm Zen Khen Dim te pumkhat suahna ah Pr Dal in thugenna leh thungetsakna nei thei ahih manin lungdampihna ipulak hi. 


2. Dahpihna

1.20/7/2019 Sabbath ni-in Sawbua pawlpi panin Pa  Cin Khan Dal in hong nusia ahih manin dahpihna ipulak hi.

2.25/7/2019 Thursday ni-in Anlangh pawlpi panin Lia Man Sian Dim Cing in  hong nusia ahih manin dahpihna ipulak hi.

3.29/8/2019 Thursday ni-in Gideon pawlpi panin Lia Cing Kop Sian  hong nusia ahih manin dahpihna i pulak hi.

3. Siapite in Khualzinna maban zom thei  

I siapite in pawlpi vaanin apaina maban zom to in Tongsial, Tuithang,  Tualmu leh Phunom khua te ah va zin kawikawi thei hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<