MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, July 11, 2019

ZomiSDA USA pan in Innkang Pa Kai Lian Thang huhna


Kong it Zomi Adventist khempeuh aw ken zong Tuikhal inn kaang pa Kai Lian Thang ai tang in lung dam kong ko hi. Pawisunga ih don pen $ 1229 lian hong phak ciangin ka pu sawm nang in et lawm kei ci in peek khat hong pia aa 1230 hong pha to hi, a et kik ciang in 1250 phasak vet ni ci in 20 hong piak beh a 1250 hong cing takpi hi tua ciangin bawlingreen Paubawi in 50 hongbeh lap leuleu hi newmaxico Sia Mung tawng te nupa in zong ko zong 50 hong ci leuleu uh hi.


Tua teh Tete in zong 30 hong beh lap sak leu leu hiphal tak a apia mimal khempeuh tung ah Topan hong thuh sak hen Apia nuam lai ih om leh zong ki lung dam mahmah ding hi tu ciangciang avekpi gawm day in $ 1380 ki ngah ta hi Lungdam na lianpi hong ko ing ki thu za lai ni.

Zomi SDA, USA tengin Tuikhal khua a inn kang Pa Kailianthang ading a phalna tawh Nongpiak uh sumteng Tuikhal Upa pa pa Zam Suan Pau in hong piaksakna hi apiakhia mimal teng khempeuh tung ah Topan thupha hong pia hen.

By- Pr. LianpauTo get the latest update of me and my works

>> <<