MUC

Print Friendly and PDF

Monday, June 17, 2019

Upper Myanmar President asem Pr Kap Lian Thang in Ngente Pawlpi zolUpper Myanmar President asem Pr Kap Lian Thang in
Ngente Pawlpi zol

Atung a i thulu tawh kizui in June/5/2019 Wednesday ni-in UMM President asem Pr Kap Lian Thang pen Ngente pawlpi in sam hetlo pi-in vapai to hi.  Tua bangteng tawh Pr Kap Lian Thang pen Ngente ah pai ding cih ka theih ciangin ka paileh inn mai ah mawtaw khat na khawl veva mawk a tua pen Pr Kap Lian Thang te ii zat mawtaw na hi hi.

Nitak nai 8 hunin Upa Pa te inn ah thu kikupna om ding ci in ong kigen ciangin kei zong ka na pai hi Mizo sia te pawlkhat leh Pr Kap Lian Thang na om uh in mizo sia Pu Faka acih pa in chairman dan semin Pr Kap Lian Thang in dot nop kup nop na neih uh leh ci in ong gen hi Pa Pau Mang in dotna nih ong nei masa hi. 1. Mission tawh kizop kei leh gupna ngah lo ding maw? 2. Tithes tawh kizop kei leh gupna ngah lo ding maw? Cih hivnamnih dong masa hi Pr Kap Lian Thang ii dawnna ah Gupna ngah tawh kisai pen Ei mimal leh Pasian kizopna hi ci in dawng hi.

Tua pan Pu Tawng Pau in Sia aw Div Pre in ong makaih in Union, Section, Conference panin mi nga ta meeting kah ding acih pen koici dan ciang hiam ci in dong hi. Siapa in tua te pen Union in thei zaw in teh ci tam gen theih mel kei Pr Kap Lian Thang in bel Conference ngah ngei kei nuteh, Division pa,  GC president te tawh zong na makai te uh akimu khin sa hi ci in gen.  Amau lungsim tawngah ong khaktan nuamlua, ong panpih nuamlo lua leh ong gal neihlua ahihna kilang hi. 1987 pekpan in ong khaktan Zomi mipil kisa te, leh sila lungsim nei Zomi pawlkhat te leh Khanglam makaipi te ong bawldan hidan hiven maw ka ci hi.


Tua pan kei zong ka gen theih danin na gen to in Conference te in 28 beliefs pan apialna omlo, manual te policy te mah kizui hi. No conference te pen kha mangthang dan a ngaihsun mawk. Sia Do Pau tapa Khup Za Tuang pen Nanphalong a Conference Nu Cing tanu tawh akiteen lai in a chairman sem pa in tu in conference panin khamangthang khat ngah hi hang Haleluijah ci zen hi. Tua bangzah ding liangin Mission te Pasian zah a ngaihsun in conference te dawi bangin ngaihsut zahdingin bang laisiangtho leh SDA doctrince tawh kipelh hiam cih donglenglah dawnna ding om tuanlo hi. Hi bangin Conference te SDA doctrince zui in ei SDA upna lencip te zolzol sangin lawki te sunday tangte zol in Pasian thu, Sabbath thuman gending hizaw ahi hi. Ahizongin kawlgam Mission te nasep pen tua hilo in dahhuai mahmah hi.  Ataktak in Mission in Pasian thu tangko in Conference in zong Sabbath thuman tangko ding ahi hi. Tua ding mah in kibuai saksak nawnloh nadingin kum tampi zum kong mangkong ah sumleipaai, hunlehni te tampi bei khin ciangin thukimna la in kibuaisak lohding ei muntuakpan Pasian nasep sem ding ci in Agreement kibawl khin a hi hi.

Tuabang teng tawh Ngente Upa pa  in bel ko Mizo te ii Conference ngah zia khawng ka muh uh ciang Conference a deih ngiat hi ung ci. Mission a ka om lai un Worker khat bek ong kipia tua hun lai in Ngente ah kumpi sang sangin Pawlpi sang ong kizuan zaw tham. Sangnaupang mi 70 bang apha pen worker khat bek ong kipia.Conf in worker thum bang ong pia hi. Ka hamphatna uh. Cihkhawng zong gen. Biakinn lamna di zong ong huh hi ci in gen

Dawi Mangpa in ahun tom salua ta in abeisa hun a thukhenzum a kitut hun te bei ta in tu in member te local Church te ah Dawimangpa ong vak kawikawi hi ta aitam maw, Pasain nasem te mah Dawimangpa in zang nuamzaw ding a ci in ka ngaihsun hi. Pilvangin kidawm tek ni.

Pr. Kap Lian Thang in bel Pr. Kha veilua ahihman in apaito hing ci hi, ahizong kha vei taktak ih hihleh aom sa, thu um sa te ih va suksuk sangin aza ngeilo, aza kha lo pawldang tampi tak om a Mission in fund gamdang huhna mah lamen a mikhamul nuai ah ih ngah sum lom pipi te tawh Pasian nasem leng bangzah in ih Topa lungdam ding  hiam ci ingh e. Mimal kimciat in akhentel theidingin thupha namcin Topa in ong pia ta hen Amen.
To get the latest update of me and my works

>> <<