MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, January 20, 2019

Thu tuamtuam


                   Thu tuamtuam

1.Dahpihna:
Sawbua pawlpi panin Lia Dawl Ngaih Ciin in ong nusia ahih manin thungetna ah nong phawk tek na dingun zahtakna lianpi tawh kong thum uh hi. Thupuak: Sia Buldo

2.Tonzang Circle Meeting kinei:
6th Oct 2018  sabbath ni-in meeting nei ding i hih  manin  pawlpi mi a kuama ciat ban ah Youth Camp a tavuan nei te hong kihel kim dingin zong akithei sak hihang.


3.Mark kici mikang in Rev. Mun Thang tung tawn in LST bu kihawm kik:
Pawlpi pan-in pawlpi kideidan hetlo-in LST anihveina letsongin hong hawm kik uh ahih manin MUC bupin lungdamna kiciamteh hi. MUC sungah October 2018 hun sungin kihawm khia zihziah ta hi.

4.Cottage Meeting kinei mi 18 kituiphum:
21-27/10/2018 hun sung tengin Chanthagyi pawlpi ah pawlpi kem Pr Thang Khan Pau in Pasian thugenna nei-in pawlpi sung panin mi 18 kituiphum thei cih i zak manin Topa min i phat hi.

5.Kha thak khat kingah:
Oct 29 pan Nov.4 /2018 hun sung tengin Pr Zam Kho Gin leh Sia Thang leh Sia HemLun te hanciamna tawh  Valpabungh ah nipi khat sung Home Effort bawl na kinei in Lia Nem Nei Dim in Thuman thutak ong sang thei ahih manin Topa in kha manpha mahmah khat hong piak manin i lungdam mahmah hi. Thupuak: Sia Thang

6. Gospel kipai ziahziahta:
1. Kalay Circle Gospel te Nov 22/2018 Thursday ni pan kipanin Circle sung teng gospel pai kawikawi uh hi.
2. Tedim Circle Ngente Khawk Gospel te Nov 23/2018 /Friday ni-in kipanin Circle sung teng gospel pai kawikawi a, Topa makaihna hangin 12/12/2018 Weds ni-in Tuithang pawlpi ah hun bawlin gospel paina aki zo suak  hi.
3. Tonzang Circle Gospel te Nov 30/2018 pan kipanin    Circle sung teng gospel pai kawikawi uh hi.


To get the latest update of me and my works

>> <<