MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, December 13, 2018

2February 2019 Sabbath 5na Jesuh, A Lianpi Stewardship


2February 2019  Sabbath 5na                
Jesuh, A Lianpi Stewardship

          Jesuh in tangthu tampi gen a, tuate lak pan khat in leeggah lo nei pa khat in nasem dingin nasem ding mi cial hi (Mat.21: 33- 45).  Leenggah lak hun ciangin lo nei pa in a sila-te leenggah kaikawm dingin paisak hi. Lo nei pa in amaute that gawp ding a, a hun hunin leenggah a pia ding lo khawhlawh dangte khosak ding hi,” a ci hi.


          Pasian in ama kamsangte khat khit khat hong paisak hi. Pasian mite in tua kamsangte nial uh hi. A tawpkhakna-ah Pasian in a Tapa hong paisak a, amaute in Pasian Tapa zong that uh hi. Hih thu in a dang thu zong hong hilh hi.
          Hih thu in neihsa kepna leh zeksiamna tawh kisai thu zong hong hilh hi. Lo nasemte lo nei pa’ neihsa hoih tak  kem lo, zahtak lo banah mawhna lianpi bawl uh hi. Neihsa kem leh a zeeksiam mi in a topa’ kepsak nate hoihtak kem hi.  Lo nei pa leh lo nasemte in Pasian’ hong itna in mihingte ngaihsut bang hi lo hi, cih hong hilh hi. Pasian in phaltakin a Tapa hong pia-in, tua banah ama nasem mite aa dingin a nunna hong pia hi.

Thuumna:  Pasian’ neihsa nate kemcing mi khatin na kingaihsun hiam? Pasian’ hong piak thupha-te na zatna in na khempeuh a pianna, thupha khempeuh hong pia Pa tawh na kizopna zia pulaak hi lo hiam? Amah tawh kizopna hoih na nei hiam?

Thungetna: Topa aw, nangma neihsa kong guksak khakte uh hong maisak in.  Ka nunna uh nangma aa dingin a zang mite hong hisak in.  Nong piak thupha-te tawh na tungah a lungdam thei mi hong hi sak in. Amen.

To get the latest update of me and my works

>> <<