MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, October 17, 2018

Nov. 24, 2018 | Nuntakna A Khel NiinlompiNov. 24
Nuntakna A Khel Niinlompi
Petrus Tobolu, 50

Petrus Tobolu in lokho mi khat hi-in  a tanu kum 19 a pha Monika in SDA pawlpi-ah kituiphum cih a zak ciangin heh mahmah hi. Amah pen Soahhukum khua-ah kum 35 sung bang  pawlpi makai hi.   Ama kiangah bang mah zaksakna nei lo-in banghangin pastor pa in  a tanu SDA pawlpi ah kituiphum cih pen tel zolo hi. Adventist pen dawi tawh kipawlin ngaihsun hi. Heh lua mahmah ahih manin , na upna nusia in a tanu sat hi. Ahi zongin a tanu Monika in kam khat beek pau lo hi. A pa  in tua bangin a tanu heh lo-in pau lo-in om a muhteh lamdangsa hi.

Lai Siangtho thusinna a  neih khit uhteh Monika le a lawmte mi 4 kituiphum hi.  Amau teenna tuikulh Halmahera ah missionary sem sangnaupang 2 in thugenna nei-in amau teng 4 in SDA masa pen hong suak uh hi.
Ni khat Monica in laibu a dim bungpi khat tawh inn hong ciah hi. A pa heh lua ahih manin a laibu teng laksakin inn nung niinpaihna-ah paihsak hi. Tua bangin a butkhiat ciangin laibu teng kithehthaang hi. Tua bangin laibute kithehthaang zei-zai a pa in a muh ciangin, laibu khat hong tawm kik hi. Tua laibu in Mark Finley’ gelh “ A Kimangngilh Ni” laibu hi. A pa in kuama muh lohin tua laibu  le magazine dang bu nih sim hi.
A zing ciangin a lo kuanna-ah tua laibute keng hi. Lo ah nasem thei lo hi. Tua laibu te ngaihsun sun hi. Zingsang nai 10 ciang nasem a, tua khit ciangin, a laibu lakte simsim hi. A zing ciangin zong tua bang mahin zingsanglam nasem in, nitak lam ciangin a laibute sim zel hi. A bu sim sunga kigelh thute Lai Siangtho  tawh sittel a, kha 8 sung tua bangin simsim hi.
A laibu sim thute Lai Siangtho sungah zong kigelh ahihlam hong mu hi. Sabbath thu a sim khak ciangin Lai Siangtho sungah zong Sabbath thu kigen ahihlam a theih ciangin a biakinn ah Sabbath thu pulaak zel hi.
Bang hangin Saturday ni zang lo-in , Sunday ni kizang zaw hiam? Bang hangin Lai Siangtho zui lo ding i hiam, ci-in a pawlpi mite kiangah hong gen hi. A thugen khit ciangin pawlpi mite tawh hong kiho uh hi. “ I biakinn ah kuamah in hih bangin thugen ngei lo hi” ci uh hi. “ I pawl sungah upna thak hong lutsak nuam na hiam? ci-in dong uh hi.
Adventist upna pulaak ahihlam kitel lo-in Petrus in Lai Siangtho sung thuman pulaak hi zaw hi. Tua hi-in Petrus in Sunday ni sangin Saturday ni-in Pasian bia ding khentat hi. A u nu in tua thu a zak ciangin SDA pawlpi lut dingin gen hi.  Tawl khat khit ciangin Petrus in Adventist pastor tawh kimu-in a inn ah kikhopna nei uh hi. A khuapih mite in deih lo ahih mamun a kikhopna inn uh suang tawh densak uh hi. Petrus in a zinte khua nawlah paikhiat pih hi. Petrus hong ciah kik ciangin a khuapih mite in vua dingin na pang uh hi. Ahi zongin Petrus in lampelh zui-in inn ciah thei hi. Tua khua panin mun dangah kituah dingin hong kithawi uh hi. A innkuanun Manado khua-a SDA pawlpi –ah kituiphum uh hi. A inn uh hong ciah kik uh ciangin midangte na om uh hi. Khua nawl mun khatah buk no khat lam uh a, tua ah om uh hi. Tua bukah kha 2 a om khit uhteh a tate gel zong kituiphum uh hi.
A khuapihte un Saturday ni-in kikhop ding phal lo uh hi. Tua ahih manin a innkuanun Manado khua-ah kituah uh hi. Kum 2 khit ciangin a khua uhah hong ciah kik uh a, a khuapihte’ muhzia zong na kikhel ahih manun nuamtakin a inn uhah omkik thei uh hi.

A sanggamte genpihin, kum 3 khit ciangin mi 27 kituiphum hi.  Tu-in Petrus in kum 50 pha-ta a, upa sem hi. 2017 kum sungin Pasian thugenna nei kawikawi hi. Tua sung pan mi 3 kituiphum hi. A masa hun lai-in bawlsiatna a thuak uh hangin, tu-in innkuan 8 in SDA sung hong lut uh hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<