MUC

Print Friendly and PDF

Friday, March 30, 2018

Topa Nang na hoih hi Lamal

Gensiam theileng Topa it, lianlua e mawh nei kei ading

Hongit na leh ong khual te, Tangbang dam sung khua bang sutsut ninge

 

Topa nang na hoih hi lungkham hun in ka suangpi

Ka lungtang a khawl mateng 

lungdam ko dingin kei hong siam aw

 

Amah mangngilh Amah langpan hongit hongkepna donlo

Gamlapi ah ka taisan hang Ka ta aw hong ciahkik in hongcilai

 

CHO + SOLO

 

Agen thei te lamet beite Pa neilo akinawl khinte

Lainatna tawh alaamto Pa, Nongitna, nong kepna genzo keng e

 

CHO

 

 

 

  

To get the latest update of me and my works

>> <<