MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, January 3, 2018

Ka nunna nang tung kong ap hi lamal

Ka lungsim ngaihsut nate, gelna khempeuh, 

Topa nang tung kong ap hi

Sep leh bawl kalsuan na ah zongh, 

Topa hong masuan aw

Atawntung hong makaih aw

          

CHORUS 

Khasiangtho kei hong hilh aw, 

ka nunna nang tung kong ap hi

Khasiangtho kei hong pi aw, 

A thanem kei hong domto aw

 

Ka lungsim ngaihsut nate, gelna khempeuh, 

Topa nang tung kong ap hi

Sep leh bawl kalsuan na ah zongh, 

Topa hong masuan aw Avek pinking pia hi

 

 CHO +  

(Lungsim hanta ka hihna bang

nang mah mai ah konglui khia hi

Kong ki apna hong sangin maw, 

nang tung kong ngen maw Topa)

 

CHORUS]2 

(Athanem kei hong lamlak aw,

athanem kei hong domto aw)

 

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<