MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, October 14, 2017

Han Lung Ciam Ni Lamal

Gal khua’n don leng I pianna lei, mul kim huai lua e itna kisam

Tuan pupa te ma bang patsa gam lei lo bang tulding nang phal ding maw?

en zuun kei leng kuan zuun ding a maw, sing ta’n hong zunlo idng a maw

khut zep in en en mai ding maw lawm en mai ding maw lawm.

 

Tuun nu zogam (Mimbang pianna gam) 

Lo bang tulta (Nga bang I lenna)

Zovontawi te (apil a siamte), Zai tha san ni (han lungciam ve ni)

Topa hong piak Zogamnuam (nun nuam li bang cinna)

Gia bang zuun ve ni (sawl bang I hei na ah)

Tuu bang cing ve ni (Cing ve ni), Han lungciam ve ni …..2

 

Zai thahat sei no lia leh tang, lungah ngilh kei ni i pianna lei

Sing taan nuih ciam nuihciam hong lel ma in ih pil I siamna te gawm ni

Nang tek tek hong deih hong lunggulh hi ih pianna tuunnu Zogam in

Muikhua hong zingzong lametna ni hongsuak kik ding hi.

 

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<