MUC

Print Friendly and PDF

Friday, September 8, 2017

Topa Hon Itna Lian Hi Lamal

 

Topa Hon Itna Lian Hi

 


Topan’ hong itna lian hi, vanpan na tapa nong sawl;
Mohneilou Jesu kei mohna pua in si,
A cinglo cing in nongbawl, Akhial kei siam nong tangsak,
Tua kia hilou na van khopi nong tangsak.


Hong phat ning Topa, Na min thupi hongphat ning;
Keitang Jesu hong sih tel lamdang lua hi;
Mipil misaim tampi om, mihau mihoih tampi om;
A ching lou kei bang nong tel lungdam lua ing.


Lamet bei a ka om in, lamet na thak nong guan a;
Suan ding nei lou suan ding nang kong neih nuam lua,
Tasam a ka om nong mu, Hauhsak dan nong sinsak a,
Hiai itna lamdang a bei ngeiloi itna.


Ka kha zongkhal leh bah a, nang ngai a gilkial dangtak;
Nong muh chiang hinna tuikhuk ah nong pizel,
Suk liam a ka om nong mu, Nong tuam a nong damask man,
Halleluiah Toupa na min thupi hen.

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<