MUC

Print Friendly and PDF

Friday, August 18, 2017

Zeisu Muang ingh Lamal

                      

Nidang mimawh ka hi a hehpihtak zong hi kei

Ahihang tu in Jesu Topa’n  mimawhte hong hehpih 

Tawntung nuntakna hong pia

Leitung buaina ken lau nawnkeng

 

 

Zeisu Muang ingh Zeisu Muang ingh 

Haksatnate hongtung zongin

Hongkem in kei hong cingtawntung ding

Leitung buaina ken lau nawn keng

 


Lungkhamnate leh Haksatnate

Hongtung zongin ken lau nawnlo

Ka Topa in  hong ompih ding hi

Leitung buaina ken lau nawnkeng + CHO

 


Satan hanta ten hong tuam zongin

Ken gen khia ning hih gupna thu

Ka Topa in hong ompih ding hi

Leitung buaina kenlau nawnkeng 


 

CHO + SOLO +  Key change(Cho)2


 

[Isua ka nei, Isua ka nei  

Hre om leh lauh ompawh thlengse

Miveng in mi ompui zeldawn si

Khawvel buaina na lautawhlo]2

 

 

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<