MUC

Print Friendly and PDF

Friday, August 11, 2017

Singlamteh Lampi Lamal

               

Haksatna buainate'n hong tuamzel a
Khat veivei lahote'n hong sun thei zel a
Gam simtham khuamialpi sung mei kenglo hileng'
A gammang ding hizen veng, hizen veng....

 


Na khete ling in honsun theizel maw?
To Jesu leh linglukhu naphawk zel aw.
Hih leitung i thuaknate bel gentham kei e
A piang bangbang Topa tungah lungdam ni.

 


Singlamteh in lam honghilh den a
Lungdamtak in ken kapua ding hi.
Kham kongzing dong katun mateng in
Ken puadenning ka Singlamteh

 


Ka paina kensia guamthuk tamlua a,
Khatveivei ka lampi sikkhial dekzel ing.
Khasiangtho in kei hong tonpih lo hileh,
A gammang ding hizen veng, hizen veng

 


Na khete ling in hong sunthei zel maw
To Jesu leh linglukhu naphawk zel aw.
Hih leitung i thuaknate bel gentham kei e,
A piang bangbang Topa tungah lungdam ni.


 

To get the latest update of me and my works

>> <<