MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, May 17, 2017

Pa ih Cih inFather means founder or who started something. Na khat a mukhia, a pan khia pa. God our Father- Ih Pa Pasian-Van leh lei a bawlpa leh ei mihing te hong piangsak pa. Aramic pau in Abba- Abba father – “Abba, Pa aw,” ci in ki sam thei hi. [Rom 8:15] Greek pau in Pater,Father- picture of love, laughter. Itna lim,hong nuisak maitai sak. Jabal in ganhing khawi [Livestock]a pan khia pa. Jubal in tumging [Musical instrument ] te a pan khia pa, Tubal-cain pen siikseek-[Black smith] a pan khia pa. {Piancil 4:20-22] George Washington-Father of America-Ist president of America-U.S.President masa pen.

F A T H E R    = PA – ih a khiat nate:

F = faithful A thuman pa.[zi leh tate tung thuman pa, zo vaphual limtawh kiciamteh te]

A = Advocator – Hong thuum sak pa.[Pasian kiang thuumsak thupha hong ngetsak ]

T = Teacher — Thu hong hilh pa. –[Ih lamkhialh loh nang in lampi man hong lak pa]

H = Heartfelt -Hong deih sak pa.-[ Ih lauloh ding, leitung ih zawh ding hong deih sak.

E = Example —–Limhoih hong lak pa. [A nuntakzia, et-teh ding limhoih honglak pa.]

R = Right to say/do.–Pau/sep thu nei pa.[Thupha piak khuan leh thu khensat khuan nei]

Piancil 27:28- Ka Pasian in vantung daitui leh lei’ hauhna te buh leh leng-gah zuthak te a dim in hongpia tahen.

[ Isaac in a tapa Jacob thu pha a piak na ]

PA te’ni in TONGSAAN ah Khat Thang ih lai at copy in tawm khat hong suaksak kik ing.

“Pa aw Pa…”

Ka neulai thu hi Screen Shot 2015-06-21 at 12.43.38 PM

Ka pau theih cil hun pawl ee…

Ka NulePate in hong dot theih uh thu khat,

Nu Nu it zaw maw? Pa Pa it zaw?

Kei dawnkik na,

“Nu Nu mah it zaw”

Ka Nu’n ka Pa en in nuihsan,

Ka Pa’n ahih leh maitai tak mahin hong en gige..

Hih a lamdang mipa’ thu

Ka khuak neu lua ahi diam?

Ka ngaihsun kha kei mawk hi.

Hi bang teng zawh teh…

Khualzin in gamlapi ah tungin,

Hem lam nuih mai tampi ka tuahkhak ciang’

Ka Pa’ itna nuih maitang ka mitkha ah,

Pa aw Pa…

Ka Nu it zaw ing ka cih hun lai?

Na nuih maitang na tak sinthu ahi zen diam?

Ka sinlung ah hong phawgkik veh!Himah lo hia?

Pate I cih pen…,

A khasiatna cillum tawh valh!

A tate uh nuntakna khauvak na ding,

Phun lo, puam lo a hanciam den….

Ka neulai hun,

Innkuan kimin an kuang um khawm…

Ka ngaihsut sim’n, luankhi luang zel…

Nipi nitak an hi veh aw!

Aksa meh huan ka um khop uh’

Sasin, salungte ka Nu’n ka Pa suah den,

Ka Pa in bel….Tua sasin, salungte balnen thiamthiam..

Ko a tateng hong hawm sak zen…

A ma ading, ak khe teng le ak ngawngguh la se,

Ka Pa kiangah… Bang hang a guh teng bek ne na hia Pa?

Ka Pa’n nui kawm sa in,

Ken a guh limsa hi veng! hong ci,..

Pate I cih…

Aksi taang bang a mit ngei lo a phia sipsip…

Ei atate siksan dingin a nunna uh hong kipia zen..

Zan lam diakin, Inn ka ciah leh…

Ka gim, ka tawl hong telsiam sak,

Ka Pa in sa meh huan ding gen hiven…

Ka Pa’ aw suah, ni dang bangin siang nawn lopi,

Ka Pa’ hatangte zong kim nawn lopi…

Citciat ci ding maw?

Ka Nu’n aksa meh hong huan…

Ankuang um khop, ni dang zahin Innkuan kim lo,

Ka Nu’n bel a ngeina bang mahin..

Ka Pa’ ading sasin, salung thuksak zel,

Ka Pa in bel…

A khut ling keuhkeuh kawmin,

Kei kuang sungah sasin, salung hong piak sawm lai..

Ka Pa’ khut ling len khawmin,

Pa aw nang’ ne zaw in ci thei buang tang!

Ka luankhi mal gial bang hong kia, ki-ip zo keng…

Pa aw, Pa.. hong it ing ka cih kawmin,

Ka Nu’ lam nga-in, “Nu aw ak khe teng le ak ngawngguh

Kei hong pia in” ka ci thei ta,

Ka Pa’n zong nuih mai kawmin hong et mu ing,

Kei mah bangin ka Pa’ khitui zong luang hiven..

Ka Pa’ ngawngkawi in lungdam lua in kapkhia kha ing.

Himah lo hia?

Hih a lamdang mipa’ thu

Tuni in hoih phatakin ka thei siam ta hi….

Lungdam ing

Pa aw, Pa..

Na khan kum khua sawt ta hen!!…..

By:Khat Thang.

Ka neu lai in ka nu hong gen thupiang tak tak khat.

Mi pasal khat pen a pa tawh ki kamtam in ki tawng a, a tapa in a pa pen suh pum tawh a den vat leh apa’ kawng kha in tua ni a ki pan a pa pen zawngkhal in dam zonon lo in si hi. Tua pa in ta thum le li bang nei a a tate bang lai pil thei mah mah in,a u pen bang zato siavuan suak hi na pi in, a zom a ta te nih pen tan kua a sin lai tak un a nih un a mit mial vat in, mittaw in akhan tawntung in khuamu lo in nungta uha, a ta dangte zong a pil lua om non lo in a kidawk om lo hi. A mah in a pumpi ah a thuak loh hangin a tate a vak kul in, lungsim na tak in, lei tungahgen thei tak in sauvei pi nungta hi cih hong gen pen tu ni dong ka bilkha ah zaza lai ing. Pa tenin, ta te thu honghilh ding mah hi a, maan ihsak loh ih saan theih loh hun ciangin zong kampau lo dawnglo in khut khial lo dingin Topa in hong keem kim ciat ta hen!. Na kheempeuh a mu thuman a thei, hong encik khat om cih ih theih tawntung ding ki sam hi.

A pa tung ah a khasia, mi pa khat teci pan na pan.

A pa in a nu nuntak lai mah in zi dang neih san in,inn tuan san hi. A pa tung ah khasia mah mah in om den in a pa pen it zo lo in telkhial den hi. Ni khat ni teh a mah pen gamdang lei dang ah vazin in sawt sim va om hi. Hun khat khit teh a mah inn lam ah va ciah in, a pa in sagawh in an nek pih ding in sam hi, a mah zong ut pha lo pi in va pai a, ni tak an kuang a uum lai tak in an kam khat a nek leh valh nuam lo in sia khia kik in bang hang in ka pa piak an ne ding ka hi hiam ci in a tut na pan ding khia in an ne lo in om hi. A sawt lo in gamdang ah va pai kik a,a pa tung ah hehden in it zo lo in khasia in om den hi a pa a ngaihsut sim in nasa hi.

Zan khat mangkhat manh a, a mang sungah mi a tunsang mah mah khat leh a khup tan a pha mi nih dingkhawm in mu hi,bang a cihnop na a hiam ci-in a dot leh a tunsang pen na pa hi- in a khup tan a pha pen nang mah hi teh ci hi. Banghang in maw a cih leh, na pa tungah kha sia inheh in omden na hih manin na khan tawntung in na kha lam leh lei tung neih le lamh ah khangto thei lo in om hi teh na pa khuptan bek phaden hi teh ci hi.

Tua banah bang ci lai hiam cih leh, na pa tungah thukhen ding in nang hong kikoih kei hi, atung ah thu khen ding pasian om hi, na pa na telsiam a, it bawl in na lungdam sak a, na khasiat non kei leh bek thupha ngah ding hi teh hong ci hi-ci hi.Tua teh a pa laikhak in a pa tunga a bawl a mawhna te a maisak nang laikhak pah in, ih gamah va ciahkik in sago in a pa kiangah thupha vangen hi. A pa zong lungdam mah mah in khitui luang in thu pha pia in thu ngetsak hi.

Tua ni hun a kipan in a mah a daupai cidam in no suak in, a sepna ah mazang hi.Ih pa’ ki cin loh na te, telsiam ni, it zo lo maisak zo lo in ih om kha hiam, ih it takpi hiam,pa’tungah itna ih lak hiam, ki sit-tel kik ciatni. Leitunag ah khansau cidam nuam sa in nahlawh peek in ih om na ding thusim a hi hi. Topa in hong hopih kim ciat tahen.!

Pa te’ tungah lungdam koh na.[ PA te pahtawi na.]

1. Ei te hong bawl Pa Pasian ,Pian na pa te leh kha lam a Pa te kong pahtawi uh hi.

2. Pa te kheempeuh aw no hang un, ko a piang hi ung hong it ung lungdam hong ko ung.

3. Pa te aw na kum uh a tam seem seem hang in cidam in no suak uh teh kumsawt pi hongdam pih lai ta un hongngai ung hongit ung.

4. USA ah hak sa pi in nong tunpih uh ka lung uh dam hi,no hangin ko hi ciang tung hi ung.

5. Leitung nuntak ki vak nading haksa pi tak in nongsep na uh lungdam mah mah ung.

6. Na zi leh na tate in ka mawhna uh ka kicin loh na uh tampi om te cil-lum tawh valh in nong mai sak den uh lungdam ung.

7. Zi te’ dam loh ciang in zong nong theih siam uh it na tawh nong khoi nong kep uh lungdam lua ung.

8. Napa kuahiam ci- in hong kidot ciang, na min kalawh uh ciang,na aangtang mahmah ung.

9. Pasian naseem pa te, gam makai te kumpi nasem te leh gam aading galkap na a sem Pa te hangin angtang ung,hong pah tawi ung.

10. Leitung ah nun tak zia ding hong lam lak hong thu hilh pa te hang in lungdam ung.

June kha 21,2015 Pa te’ ni a daily bread pan hopsawn na.

Psalm 103: 13 As a father pities his children,so the Lord pities those who fear him.

Late103:13- Pa in a tate a hehpih bangin,Topa in a mah a zahtak te hehpih hi.

Khat vei a cidam a thahat, a phe mahmah nau pang nih a nu leh a pa tawh khualzin uh hi.A vanleeng uh zekai a hih man in a tate pen lam pi ah cim in ki bawl in, cin hak mah mah uhi. Asawt sim teh vangleeng leng ta ding a hih man a tung ah kah to uh hi.

A tapa khat pen a pa tawh tu khawm a, atut phet un a pa in a tapa kiang ah,“koi na tangthulai bu [story book] hong simh ning” ci-in damtak lungduai tak in a tapa a cimloh nang a daihnang in simh a, a tapa pen a pa laisim ngai in, a kum dong daitak in om hit-hiat hi.

Ei te zong tu ni in leitung ah khual zin te ih hia, ih khualzin nate ei te’ngaihsut bang lo in zekai sa in cim in, lungkia in,umkhial in,ngakhak sa in buai sesu in, ih om laitak in ei te hongit ih Pa Pasian in ih gei ah hong tu in,a hong itna hong ngaih na hong kepna hong kam ciam te hongat na a tang thu a hi laisiangtho hong simh in, lungduai tak in damtak in ih gei ah hong ngak ahih lam phawk ni. Pa in a tate a hehpih bangin, Topa in a mah a zahtak te a hehpih na phawk ni.


Pa te ni- in fga,Tulsa biakinn ah hong ki khawm mi kheem peuh te, internet pan in hong enhong ngak a ki khawm te leh hi lai at, a sim mi kheempeuh te tung ah Abbah, Pa Pasian hongpiak thupha te kicing tak in hong tung kimciat ta hen.Amen!

To get the latest update of me and my works

>> <<