MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, May 9, 2017

Ka Zi-in NasemloKhuak Siavuan pa (K): Nang na nuntak nading un bangsem na hia?

Paupu (P): Ken Baan ah lai-at (Bank Secretary) sem ing.
K : Na Zi in e?
P : Ka Zi in nasep neilo.
K : Tualeh na zing An dinguh kua'n huan?
P : Ka Zi in huan, aman nasep neilo ahih man hi.
K : Na Zi zingsang banghun aa tho?
P : Amah thobaih mahmah, ka Tate uh Ha nawtsak naungek Y
Tawdap(Diaper) laih,Sangkah dingteng Puanlaih in zem sitset banah Nau nawipia in Sangkah te sun An ding guansak hi.

K : Na Tate Sangah kua'n kha?
P : Ka Zi in kha, ama'n nasep neilo ahih man hi, Sang akhak khit aciah lamin a kisam te lei dingin sai ah baangkawm hi.
Khat veivei van manngilh aneih hun omin kilehkik zel hi.
Inn atun ciangin a Gil akial mahmah hang Nau te Anduh Nawiduh in kap ahih manin Nau te Nawipia,Anpia in ihmu sak aa Naute ihmut kaalin An huan,Puansawp,Inn puah banah Innsap,Meisap ect. (Bill) teng pia hi.

K : Nitak Inn natun ciang bang hih nahia?
P : Tawlnga,ni thapai nasem kahih manin gimlua in ka tawlnga hiithiat hi.
K : Na Zi in e nitak bang sem?
P : Ka Zi in nitak ciangin Naute silsiang,Ha nawtsak ,An huan Naute Anpia Nawipia,Kuangsawp,Naute ihmu sak Tawdap(Diaper) te thuah/laihsak,zanciang in zong Nau Nawipia in thozel cihdan hi.
Hihdan in zingsang tungpan atawn tungin abuai den Innsung Nupi (Zi) te pen na semlo kici lo hi.

Na semlo nacih khak zelleh tu aa kipan in cikha nawnkei in,damloh nakhat neileh tuateng nang nasep kulding aa,nasem kuan theilo bek hilo in na nasep sangin buaizaw,gimzaw khathei ding hiteh.

Tua ahih manin Ih Zi,Nu,Pi,Tanu,Sanggamnu te zahtakna pia hang.

Note : Ahi zongin Numei tepen nangin Nasem lo Zi nahi hiam?Ahih keileh nasep neilo Inn Nupi(Zi) nahi hiam cih na kitel pah ding uh hi.

Nasem lo Zi ahih leh atung aa Nasep neilo Inn Nupi(Zi) ii septeng a Pasal mah gim pipi in atam zaw semsak veve ci uh hi.
Zomi tebel nasem lo Zi sangin nasep neilo Inn Nupi (Zi) kitam zaw in uming.

Lungdam.

Photo credit : Our Kids
Source:Pau Sing fb

To get the latest update of me and my works

>> <<