MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, March 28, 2017

Nu Khup Ngaih Lian Dahpihna

Dahna vai pulakna,

Tamu lam damlohna tawh zato kilak a Zato pan hong nusia Nu Khup Ngaih Lian, SDA Conference Pawlpi mi, Tedim khua, Sakollam veng ateng (Khamkhua Anlangh) pen ZYA Tamu in Kalaymyo dong aluang hong tun in Kalaymyo pan ZYA in tuni March 29, 2017 (3:00pm) pawlin Tedim ah inn phual dong va kha ding in kuankhia ta hi. Nu Lian luang Tedim hoihtak atun zawh nading le, anusiat a innkuan tanau adah akap kua mahpeuh tung Topa'n hong ompih hong heh nepsak nading Thungetna neihsak ciatni...


Note : (Mipih ten theih ding in ZYA Zuminn kiman siang nailo, Topa tung apna neinailo hihmah le zatloh phamawh dongtuak ihih manin ZYA Zuminn thak ah luangteina le tawlngakna pak in kizang sak hihang. Mipih cimawh dongtuakte panpihna mun Topa'n aman lang theithei a zawhsiang nading in hong huh lai tahen.)

Thupuak: 

Kam Suan Mung 
Secretary 
Zomi Youth Association
Myanmar

To get the latest update of me and my works

>> <<