MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, March 4, 2017

Nongit na lian Lamal

 

Ka nunna hongcing hong kem

Tuni ciangdong hong makaih den

Na ang muanhuai sung nong sel a

Ka bukna suangpi Topa


 

Ka dinna mun kip muan huai

Kalam tawp dong hong makai den

Ka lampi khua hongvak sak in

Ka sapna teng hongcingsak

 

 

Ka lungmuanna Topa nang bek na hi

Ka minthanna leh ka lu hongphongpa na hi

Lungdeihteng Lii bang cinna ka nopsakna

Nongit na lian gengen in sasa ning

 

 

Solo

1+2

Cho2

 

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<