MUC

Print Friendly and PDF

Friday, March 17, 2017

Hong Lung Muang Sak

Hong Lung Muang SakV1.

Leitung nuntaakna ka gelgel ciang
tomlua e tomlua sang ee-e
hih hang lungkhamna katuak hun ciang
zankal khat zong sawt lua sang.CHO:

Hong lungmuangsak kaTo Jesu hi
amin phat la ken sasa ning
leitung gimna ka tuak zel hang in
kei hong gum Jesu'n hong huh zel
hong honpa sung nisim om thei leng
tawntung lungmuanna hi.V2.

Phamna in gi bang hong khen hun ciang
dah lua in luan khi nul zel ing
dahna natna te ka thuak hun ciang
Phamsa te lenna ngai veng.CHO:

Hong lungmuangsak kaTo jesu hi
amin phat la ken sasa ning
leitung gimna ka thuak zel hang in
kei hong gum Jesu'n hong huh zel
hong honpa sung nisim om thei leng
tawntung lungmuanna hi.V3.

leitung nun takna ka gelgel ciang
tomlua e tomlua sang ee-e
hih hang lungkhamna ka tuah hun ciang
zan kal khat zong sawt lua sangCHO:

Hong lungmuang sak kaTo Jesu hi
amin phatna ken sasa ning
leitung gimna ka tuak zel hangin
kei hong gum Jesu'n hong huh zel
hong honpa sung nisim om thei leng
tawntung lung muanna hi.CHO:

 

Hong lungmuangsak kaTo Jesu hi
amin phat la ken sasa ning
leitung gimna ka thuak zel hang in
kei hong gum zesu'n hong huh zel
hong honpa sung nisim om thei leng
tawntung lungmuan na hi.

hong honpa sung nisim om thei leng
tawntung lungmuana hi.

Topa thupha!
Lungdam:).

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<