MUC

Print Friendly and PDF

Friday, January 13, 2017

THU TUAMTUAM

            
THU TUAMTUAM

A. Pawlpi sung thu:

Dahpihna

1. Nanphalong pawlpi mi Nu Ciin Lian Cing ( Pa Lian Kho Hau) ii zi in hong nusia a, 14/9/2016 ni-in Pr Hmunling in vui hi.

2. Ngennung Pawlpi mi Pu Pum Suan Pau in ong nusia a, 15/9/2016 ni-in Pr Thang Khan Pau in vui hi.

3. Valvum pawlpi mi Nu Nian Kho Dim in hong nusia a, 28/9/2016 ni-in Pr Thang Khan Pau in vui hi.

B. MUC sung nasepna te

1.MUC gambup in Week Of Prayer
Kum sim a i neih den ahi, pawlpi mite thalakna a om theih na dingin Week of prayer  pen a munmun ah Nov/12-17/2016 dong nuam takin ki bawl thei hi. Editor

2. Langzang Effort
Langzang khua ah 1-7/11/2016 hun sungtengin Pr Thang Khan Pau speaker semin effort bawlna a neihna ah khaici a kituh suak phot hi. Pawlpi mi sung panin mi 7 tui kiphum hi. Src: Sia Mungpi

3. Luang El Effort
Luang El khua ah 15-27/11/2016 hun sungtengin Pr Langh Suan leh Zampi pawlpi panin Ciinbawi,Bena, Pa Pau lehLangzang pawlpi kem Sia Mungpi tawh kithuahin Effort bawlna nei a, khaici a kituh suak phot hi. Src: Sia Mungpi

4. Laibung Khuathak Effort
Laibung khuathak ah Pr Hmunling ( Volunteer Gospel te) tawh kithuahin October 23 pan November 13/ 2016 dong  effort bawl a, Kha thak khat Topa in ong pia hi. Src: Pr Hmunling

5. A (5) veina Ngente Area Student Fellowship
A (5) veina Ngente Area Student Fellowhip pawipi pen Zampi khua ah 23-27/11/2016 hun sung kibawl a pawlpi mite in zin hong do hi.
27/11/2016 Sunday ni-in pawi sim teng leh Pr Langh Suan leh Sia Mungpi te pawlpi te in sakhi sa tawh vak zihziah hi.        

To get the latest update of me and my works

>> <<