MUC

Print Friendly and PDF

Friday, January 13, 2017

CONFERENCE THU KIZAKNA Tatna MinteCONFERENCE THU KIZAKNA Tatna Minte

1. Sawbua Pawlpi                              2. Anlangh Pawlpi

1. Siapi Dim Gin Mung                       1.  Sia Sap Lian Dal
2. Sia Thang Ngaih Lian                     2. Sia Nang Za Mung
3. Pa Nang Zin Siing                           3. Pa En Suan Dal
4. Pa Kam Go Mang                           4. Pa Nang Khan Sang
5. Pa Suan Sian Tuang                        5. Pa Thang Cin Lamh
6. Pa Cinh Suan  Khual                       6. Pa Thang Lam Dal

3. Tuikhal Pawlpi                              4. Sakollam Pawlpi

1. Nu Ning Ngaih Lun                        1. Pr Thang Khan Dal
2. Pa Mangpu                                      2. Pr Thang Khan Pau
3. Pa Cin Suan Mung                          3. Siapi Bul Do Thang
4. Pa Kimpi                                         4. Pa Go Khan Lam
5. Pa Kai Lian Thang                          5. Sia Kap En Piang
6. Nu Zam Ngaih Cing                       6. Nu Goih Sian Niing
7. Pa Zam Suan Pau                            7. Sia Zam Suan Mung
8. Nu Niing Man Cing                        8. Pa Do Go Kap
9. Lia Cing Hau Dim                          9. Siamah Cing Sian Nuam
10. Pa Hau Do Lian                            10. Siamah May Pann Oo
11. Nu Ciin Suan Lun                         11. Nu Ngem Khan Dim

5. Tahan Pawlpi                                6. Myothit Pawlpi
    Copy 10                                             Copy 15

7. Talek Pawlpi                                  8.LangzangPawlp

1.SiamahCing Sian Nem                    1. Sia Piang Sian Mung
2. Siamah Cing Tawi Man                  2. Pa Pau Khan Thang
3. Pa Do Za Thang                              3. Tg Thang Za Kham
4. Pa Song Khan Cin                          4. Pa Hang Do Thang            
5. Pa Kai Lam Thang                          5. Pa Pau Za Nang     
6. Nu Cing Lawh Nuam                     6. Nu Ciin Suan Cing 
7. Pa Suan Khan Pau                          7. Nu Sian Khan Cing

9. Ngennung Pawlpi                          10. Vangteh Pawlpi

1. Siamah Cing Sian Niang                 1. Sia Mang Biak Sang
2. Pa Langh Kho Hau                         2. Pa Kap
3. Pa Zen Khan Pau                           
4. Pa Vum Khen Mang                       11. Phunom Pawlpi
5. Nu Dim Za Niang                           1. Sia Thawng Lian Mang

12.Thalmual Pawlpi                          13. Sialthawzang Pawlpi 
     
1. Sia Thang Za Mung                        1. Sia Thang Khan Suan
2. Pa Suan Ngaih Lian                        2. Sm Niang Lun Cing
3. Pa Thang Suan Mang                      3. Pa Thang Deih Sut
                                                            4. Pa Thang Khan Cin
                                                            5. Pa Thang Khan Piang
                                                            6. Pa Ngin Kho Piang
                                                            7. Nu Zam Deih Lun
                                                            8. Nu Cing Nuam Vung

14. Phaiza Pawlpi                              15. Tuikhingzang Pawlpi

1. Sia Vungh Sian Mung                     1. Sia Go Za Thang
2. Pa Khup                                          2. Sm Dim Suan Huai
3. Pa Pau

16. Lezang Pawlpi                             17. Ayethaya Pawlpi

1. Sia Lal Zui Sang                             1. Sia Vungh Sian Thang
2. Pa Dongh Cin Mang
3. Pa Kham Mang                               18. Kimlai Pawlpi
4. Pa Thang Khaw Sian                      1. Sm Esther
5. Pa Thang Suan Piang                      2. Pa Shuan Do Kam

19. MMCCollege                               20. Tongsial Pawlpi

1. Tg Kham Sian Khai                        1. Sia Lal
2. Tg Khen Sian Lam Siam Tuang
3. Tg Pau Khen Zam

21. Tuithang Pawlpi                          22. Zampi Pawlpi

1. Sia Cin Ngaih Mung                       1. Sm Awi Khawm Kim
                                                            2. Pa Cin Khaw Lian
                                                            3. Pa Vungh Za Do
                                                            4. Pa Dal

  
23. Tonzang Pawlpi 
                        
1. Pr Langh Khan Suan
2. Pa Lian Ngaih Thawng

24. Cikha Pawlpi                               25. Laibung Khuathak
        
1. Sia KhupTawng                              1. Nu Nei Hau
2. Sia Do Lam Mung                          2. Pa Vial Do Kam  
   
26. Pinlong Pawlpi                            27. Sakhangyi Pawlpi

     Copy 15                                         1. Pa Suan
                                                            2. Pa Go

28. Teinkaya Pawlpi      
                  
1. Sia Thawng Za Khup                      29. Khampat Pawlpi
                                                            1. Sia Hang
30. Nanphalong Pawlpi                    2. Pa Pau

1. Sia Zam Kho Gin                            31. Valpabungh Pawlpi
2. Pa Mang                                          1. Sia Yang Kho Kai

32. Ngente Pawlpi

1. Sia Pau Sian Sang
2. Pa Suan Ngaih Mung                     
3. Pa Pau Lam Thang                                     
4. Nu Don Khaw Nuam
5. Pa Tawng Khan Pau                      
6. Sia Pum Suan Kam
7. Sm Ciin Ngaih Lun

Theih Ding:
1. Kum 1 tat man 1000 hi a, tatna sum pen i Circle leader te tungah  pia ciat ding hang a, kum ki patin ipiak zawh kei leh kum bei-in peel lo pia kim hamtang ni.
2. I laihawmna min gelhna ah a minno a kigelh te pen a minpi in ong tel lian lo ka hih manin minno tawh kong at hi.

3. 2017 kum ciangin zong hih min sazian om bangin ong kikhak suaksuak phot ding hi. 

Editor


To get the latest update of me and my works

>> <<