MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, December 29, 2016

MARCH 11, 2017 “AMAUTE IN PASIAN KISAM UH” Maja


“AMAUTE IN PASIAN KISAM UH”

Thupuak: Maja

Europe nisuahna lamah om Yugoslavia gam ah teng Maja in Pasian thu za ngei lo hi. Ni khat a pi le a pi’ nu in a nungta Pasian thu kikupna thu hong za kha hi. A pi in Jesuh pen mi hoih khat hi, ci-in pulaak hi. A pi’ nu in hi lo hi; Jesuh pen Pasian hi, ci-in kisel uh hi. Maja in tua bangin
a pite gel kihona limtak ngai hi. Maja in Jesuh in Pasian hi, cih pen sangthei hi. Tua zawh kum 6 khitteh Maja in Roman Catholic biakinn khatah va kikhawm kha hi. RC pawlpi thu upnate a sin khitteh RC sung ah om hi. Tua zawh a sawt lo-in Crotian gam khua neu khat ah sang va kah hi. Tua a sangkahna panin SDA thu hong za kha hi. SDA sangsia khat in Maja sangkahna ah Manglai hilh hi.

Maja’ nu le pa in SDA sangah sangkah ding va sawl uh hi. Maja zong SDA sangah hong kah hi. Tua hun laitakin Maja in kum 14 pha pan hi. A sangkahna ah lawm le gual nei-in tuate lakah SDA khangnote zong kihel hi. Hih sangah a kah sangnaupangte in Lai Siangtho a muh ciangin Maja in lamdangsa hi. Bang hang hiam cihleh a sangkahna lui RC sangah sangnaupangte in Late le Paul’ laikhakte bek sim uh a, tua lote sim ngei lo uh hi.

Sabbath niteh kikhawmin a lawmte la pawlsaknate cihte ah zong va kihel hi. Maja in Isaiah 58: 13 sim kha hi. Tua a kipan Sabbath pen zuih ding mah hi, cih lungsim hong nei hi. Lai Siangtho sim zong hanciam zaw semsem hi. Late in thungetzia ding hong hilh hi, ci-in khat khit khat sim tawntung hi. Maja in a sangkahna panin Jesuh Khrih hong mu thei-in Pasian thuman thei semsem nuam hi. Lai Siangtho a simna tungtawnin mi tawh kizopzia cihte dongin thei toto hi. Sabbath School lessonte zong sim toto hi. Thunget kikhop cihte zong hong kihel hi. Tua bang teng tawh SDA pawlpi sungah tui kiphum hi.

Maja in a beisa hunte a ngaihsut kik ciangin Pasian’ makaihzia phawk semsem hi. SDA sangkah kha keileh, Pasian thuman thei kha lo ding hi, cih hong phawk kik hi. Tua banah SDA sang a kahna panin a pasal Daniel tawh kiteng thei uh hi. Maja in University of Cakovec ah sangkahin a man khitteh sang khat ah Crotia pau hilh hi. Tawl khat Cakovec ah Crotia pau a hilh khitteh Marusevec ah SDA sangah laihilh hi. Tu-in Maja in a pasal Daniel tawh tapa nih nei uh hi. Marusevec SDA sangah numei boarder uk hi.

Sangnaupangte pumpi, lungsim, upna thu ah a khantoh nadingin limtak pantah hi. Hih sangah sangnaupang 230 val hi. A tamzaw sangnaupangte in SDA hi lo uh hi. Sangkhan kicing lo, sangnaupangte giah nading mun kicing lo hi.
Marusevec SDA sanginn in 1974 kumin kilam hi. Kum tampi sung innsapin sangkah uh hi. Tu quarter 13 Sabbath School sumpi in Marusevec sanginn aa dingin kipuak ding hi.


MUC in Laibung khuathak a pawlpi huhna dingin kipuak ding hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<