MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, December 29, 2016

FEB 25, 2017 Pasian thu-um lo mi khat Adventist hong suak


Pasian thu-um lo mi khat Adventist hong suak

Thupuak: Torgier

“Pasian pen nuihzak huai nate bawl hi,” ci-in Torgeir gen hi. Cayetana in tapa khat nei-in, a meigong zawh kum tampi phakhin hi. Upna kibangin a tapa zong hoih tak a khansuah ding, a koppih ding pasal khat a ngah nadingin thungen hi. Ahi zongin Pasian um lo mi khat tawh kituak kha hi.

Torgeir in Norway mite khat tawh kiteng ngei hi. Amah tawh tapa thum nei uh hi. Ahi zongin a innkuan sung nunzia uh kisia semsem ahih manin a lawm le gual tawh kikhawlin zu dawn den uh hi. Pasian um lo mi khat ahih hangin Pasian tawh kigamla-in a nunzia kikhel dingin ngaihsutna hong nei hi.

Lungdambawl hun hong tung a, a ngeina bangun Lungdambawl Singkung bawlin a innkuan Lungdambawl zang uh hi. Sun thapaai zu khamin, a zu khaam a kapteh bang hih ka hiam ci-in amah le amah nangawn kitel lo hi. Zu dawn khawl huai hi, cih pen theipi pi mahin zu dawn den hi.

A Ngimna bangin Sem

Torgeir in Inca Indian mite nunzia le a ngeite uh pakta mahmah hi. Peru gam ah pai ding lunggulh hi. 2002 kumin a ngimna bangin Peru gamah khualzin thei hi. Peru gam a zin ma-in Norway gamah Peru khangno khat laihilh hi. Hih Peru khangno pa zong a gamah ciah kikin a pi mu ding geelna hong nei hi. Torgeir in Peru gam panin hong ciah kika, Spain pau sin ding hong kipan hi. Ni khatteh Peru gam ah pai kik ding vaihawm hi. 2003 kum ciangin Peru gam ah hong zin kawikawi hi. Tua bangin a zinna ah ni khat an ne dingin ansai khat va zuan hi. Hih ansai pen Cayetanna’ ansai hi. Torgeir zong nuihmai kawmin “ pasal khat in an lim ne le a lungkim pah hi,” cih paunak genin hopih hi. Mun dang ah zinkhia nawnlo-in tua mun khat hong khawl hi. Cayetana’ innkuan in SDA innkuan khat na hi uh hi. Torgeir in 2003 kum sungin Peru gamah thum vei va zin a, Cayetanna’ inn ah hong tung den hi. Cayetana tawh kiteng dingin a kisam tuamtuamte zong bawl in Norway ah kiteng dingin Cayetanna paipih hi. Cayetanna in Norway hong tun ciangin Torgeir in SDA biakinn hilh pah hi. Torgeir in a zi tawh kikhawm uh a, a zi in meltheih a neih a kipan kikhawm nawn lo hi. Torgeir in ni khat biakinn ah pai-in thungen hi. Tua bangin a thunget Cayetanna in va mu kha hi. Torgeir in a zi masa tawh a kikhen uh a kipan zu dawn den ahih manin tu-in zu dawn nawn lo ding hong khensat hi. Pasian in ama nunna ah nasem hi, cih mu thei hi. Lai Siangtho nei lo hi. Pasian kin ngei lo hi. Ahi zongin a zi neih kik a kipan Lai Siangtho sim lo-in a lungnuam ngei lo hi. Tua bangin Lai Siangtho a sim ciangin Norway lai, Spain lai, le Manglai tawh sim khawm den hi.

Pastor tawh kiho

Biakinn a tun zawh kha 6 khitteh pastor in Torgeir kiangah ‘Lai Siangtho sin ding na ut hiam” ci-in dong hi. Torgei in zong Lai Siangtho sin ding ut ahih manin pastor in Lai Siangtho sinpih hi. Tawl khat sung tua bangin Lai Siangtho sin uh hi. Pastor in tui kiphum ding a dotteh Torgei zong tui kiphum ding khensat a, 2006, April kha sungin kituiphum hi. A zi dong tua ni mahin tui kiphum kik hi. Kha Siangtho’ makaihna hi, ci-in Torgei in pulaak hi. Kuama sawl hi tuan lo hi. Ama khensatna tawh tui kiphum ahi hi.

1874 kumin Review and Herald zumpi in Norway gam panin Reirsen’ laikhak khat ngah uh hi. Tua laikhak sungah Reirsen le a zi in Sabbath ni siangtho zang uh hi, cih pulaak hi. June 8, 1887 ciangin camping khat kibawl hi. Tu-in Norwegian Union Conference sungah pawlpi 62 omin, members 4531 om hi.


MUC in tu quarter Sabbath school sumpi tawh Laibung khuathak a pawlpi huhna dingin kipuak ding hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<