MUC

Print Friendly and PDF

Friday, October 7, 2016

Thu Tuamtuam


Thu Tuamtuam

A. Pawlpi Sung Thu:


Third Quarter Sungin Mopawi 3vei om


1.  Ngente Upa Pa Pau Lam Thang leh Nu Vung Khan Niang te tapa upen Tg Thang Khaw Thawn leh Pa Thang Suut leh Nu Zam Suan Cing te tanu Lia Niang Ngaih Kim ( Baptist) te, 18/6/2016 sabbath ni-in Tedim Circle Leader Pr Thang Khan Pau in Pumkhat suahna nei sak hi. Thupuak: Pr Thang Khan Pau2.  Zampi khua a teeng Pa Pau Suan Thang leh Nu Cing Ngaih Luan te' tapa Sia Kap Do Thang [MMCCollege ah Laihilh leh Tahan Church Pastor asem khawm] leh Singgial zaang khua mi Pa Pa Kham Khan Thawn leh Nu Nair Sin Par te tanu Lia Lun Khan Huai [MMCCollege Student] te in 22/6/2016 Friday ni-in pumkhat suahna nei uh a, Sia Thang Za Pau [ MUC President] in hun zang hi. 3. Lezang khua mi Pa Thang Khaw Sian leh Nu Cing Sian Ciin te' tapa Tg Suan Khup Mung leh Myangsone a Sia Thang Hau Mung leh Nu Bawi Sial te' tanu Siamah Thian Nei Zik Tuang [ Kimlai Church Pastor] te 1/8/2016 Monday ni-in pumkhat suahna nei uh a Pr Daniel Nangno in hun zang hi. Thupuak: Lia Kim Lek [ MMCC final Year]

Inn thak apna nei :


23/7/2016 Sabbath ni-in Talek pawlpi panin Sm Nempi, Sm Manboih Sm Cing Kang leh Upa Do Thang te in Zampi khua ah sabbath kikhop lawm vaneihpih banah Upa Pau Do te' innthak apna nei uh a, innteekte in moh leh niangtui tawh hong vak zihziah uh hi.


Thupuak: Upa Do Thang Talek

Dahpihna


Anlangh pawlpi panin i it mahmah Pi Ngai Khua Man ( Kum 97) in 10/8/2016 Weds ni-in hong nusia a 13/7/2016 ni-in Tedim Circle leader Pr Thang Khan Pau in vuina nei hi. A innkuanpih te tawh a kibangin i dahkhawm hi. Editor


B. Leitung Thuthang

1.  Mulkim huai taka mi khutlum tawh Singapore gam pan ong nusia Sanggamnu Piang Ngaih Don ahi zongin USA gam pan mual ong liamsa laizom tuailai mi 4 te khempeuh hangin dah mahmahna thu Tu lai leitung thuthang tuamtuam pan kong pulaak hi. Topa' Kha Siangtho in adah akap khempeuh ong hehnem tahen.

2.    Pakistan gam tawlam a om Quetta khuapi a om zato pi khat sungah mi ngongtat ten August 8,2016 ni-in bomb puakkham sak uha Vol . 2 Conference Thu kizakna Jul- Sep, 2016 mi 63 si-in mi 120 liam uh hi. Taliban khamul chiapchuap ten ko mission hi cin genuhhi. BBC

3. Chindwin Guntui a vom a aki laih pen Laboratory ah sit/ encian ding kipan:

Kawlgam a gun lian mahmah khat ahi Chindwin gun pen August 22 a kipanin a tui pen a vomin kilaih a hih manin lung himawh tek uh hi. Tun a hih leh laboratory ah hoih tak sit/ encian ding hita hi. BBC Source: World Zomi News pan kitom lak hi.


Editor Laikung pan.......

1.  Conference Thu Ki Zakna laibu pen akhuakhua panin a tan te min sazian pen Siate or Upate in nong kaihkhop sak nading uh zahtakna lianpi tawh kong ngen hi. A tan te min sazian pen Circle Leader te tungah October kha bei-in napuak kim ciat un.

2.   I laihawmna a picin nadingin Siate, upate leh pawlpi mite in article, nopna dahna thu, leh leitung thuthang tuamtuam te leh pawlpi sung thupiang leh nasepnate hong puak tangtang un ci-in kong thuum hi.


3.  I laihawm pen peello-in Worker Siate in tan hamtang leng hoih ding hi. 

Vol . 2
Conference Thu kizakna
              2016

To get the latest update of me and my works

>> <<