MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 4, 2016

Zato mangpipa


Key: Eb                                                               ZBC 110               

 

A siam bel hong damsak thei Pa                     

Hongit Topa Zeisu hi. 

Dahna hong nopsak na’ng in-ah 

A hong sapna aw ngai in.

 

Vantungmi a la sakna                            

Leitungmi phabel cihna,                                

Sa ni a ngaih mahmah la                         

Zeisu pha bel min hi.

 

Na mawhna a hong phel Topa                                 

A hong sapna aw ngai in.                               

Vantung lam nuam tak zui in la                           

Zeisu tawh kham lu khu in.

 

A hing kik Tuu-no vaanglian Pa                               

Zeisu ken ka hong um hi.                                            

Hong gum Topa Na min a pha                                 

A lian bel ka ci ding hi.

 

Zeisu maitang mu ding in-ah 

Vantung ka pai toh ciangin 

A hong itna tokhom tungah 

Phatna la sa tawntung ning.

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<