MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 4, 2016

Nuntak Kikna thupha Lamal


Key: G                                                                 ZBC 104 

 

Nungta kik Na thupha, Misiangte kiang tungta. 

Midangte kiang min than’na tawh 

Na gen ciang ngai nuam sak.

 

Nungta kik Na thupha                                 

Na mai khukdin’ ciangin                         

Topa aw, hong kum suk in la,               

Thupha bel hong pia in.

 

Nungta kik Na thupha, Na minpha thang sak ni, 

Mihing kheempeuh lungsim sungah 

Na itna guang sak in.

 

Nungta kik Na thupha, Thu hilh a pha pia a 

A siangtho na thupha zak ciang           

Upna na piangsak ta’n.

 

Nungta kik Na thupha, 

Khasiangtho hong guangin Na min than’na kilang sakin, 

Ko aadingin a pha.

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<