MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 4, 2016

Topa bangzah na lian Lamal

       

 

 

Key.C

 

1.  Topa Pasian Nangmah khut a na bawlsa,  

Leitung khempeuh ka ngaih sut ciang in ah.,

Aksite mu in vangingte ka za hi.

Leitung khempeuhah na vang ki lang hi.

 

Tua ahih ciang la kong sak hong honpa,

Bang zah na lian, Bang zah na lian  

Tua ahih caing kong phat hi Topa aw,

Nang na lian hi, Nang na lian hi

 

2.  Sing lakah zong,Ka vak kawikawi ciangin ah,

Sing kung tung ah, Vasa ham ngaih kaza,

Mual sang dawn pan Guam thuk sung ka et suk ciang,

Lui ging za in Huih dam hong nung hiau hiau

 

3.  Pasian in ah atapa haza lo in,

Hong puak ka ngaih sut ciang in ah,,

Singlamteh tung kei van lungdam tak pua in,,

Sisan luang in ka mawhna hong mai sak.

 

4.  Kiko na tawh Khazih hong pai kik ciang in,

Hong ciah pih ding, Bang zah ka nuam ding hiam,,

Tua ciang ki niam khiatna tawh ka bia ding a,,

Ka Pasian lian hi ci’n ka ki ko ding.

 

To get the latest update of me and my works

>> <<