MUC

Print Friendly and PDF

Thursday, September 1, 2016

Nong Phawk Zenzen Lamal

 Zingni hongsuak silsial e, Huih khi zong hong laam hiauhiau
Zang Vaiva te'n zong lasa, lungdam in kipaak uh e
na bawlsa na lamdang te'n ka zaitha hong hatsak den
nisim nong cin nong kepna a thak in hong phawk sak e


Chorus

Mawhnei kei bang lel himah leng nong phawk zenzen
halleluiah ci'n na min khong phat hi Topa
Leivuipan in hong lam to in ninphual pan nong dom to a
ka hih theihzah sangin a sang zaw ah nong koih hi
Aw ka nuntak sung tawntung in hoihna leh hehpihna in
Hong zui taktak dinga na inn sung ka teng ding hi.


Solo xxxxxxxx


Zingni suak bang nongit na Nisim in nong musak a 

Huihkhi lang bang nong huai na, 
ka bil kha ah za ing e, zang vaiva bang lungdam in 

na minphatna la ka sa 
ciktui bang a kang ngeilo, nongit na thuk in zai e.To get the latest update of me and my works

>> <<