MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, September 4, 2016

Gam lapi Mualtung ah Lamal


          

   Key. Bb     

 

1. Gamlapi mual tung ah, singlamteh tul gemgam;

Gen theih na mai zum na lim a hi.

Tua khuampi ka it hi, Leitung bup pi tan ding;

A it huai pen pa hong sih na hi.

 

Tua singlamteh ke’n ngilh ngeikei ning’

Zawhna min pha ka tut zawh ma teng;

Tua singlamteh khah lo len len ning

Kham lukhu ka khek na ni ma teng

 

2. Mi in tua singlamteh a thu sim loh hang in;

Ke’n ka phawk tawn tung na a thu in,

Pasian tuuno in vantung nopna nu sia in;

Kalani mual ah tua pua ding in

 

3. Ka mawhna hongmai sak,Hong siangtho sak ding in

Sisan luang in Zeisu si hi.

Pasian tapa sisan Siangtho a hong ban’ na;

Tua singlamteh ka vel vel nuam hi.

 

4. Tua singlamteh khuampi Ke’n nu sia ngei kei ning,

Tai na zumna ka thuak pih hang in;

Tua hi leh khat vei ciang, Hong sam ding a inn ah,

A mah tawh a minthang khawm ding in.

 

To get the latest update of me and my works

>> <<