MUC

Print Friendly and PDF

Tuesday, August 23, 2016

ZI NAM 7 LEITUNG AH OM HI


Innkuan sung nuntak dan siksan in en leng leitungah zi nam sagih om thei hi ci-in mipil ten na gen hi.

1. Nu bang zi:

Pianna nute hong it bangin hong it leh a hong nek ngaih om lo a, a lim penpen hong pia nuam tawntung hi. Nikten puansilh zong a hoih pen hong guan nuam hi. A pasal muang in, vai kikum ngeungeu thei-in, a pasal thu mang ngiat hi.

2. Sanggam bang zi:

A lungsim khempeuh tawh, a pasal it hi. Kiniamkhiat a, a kilawm loin gam ta lo hi. Thu khempeuh U nau bangin kikuppih thei a, a pasal lawmte itsak in, neek ngaih hi.

3.Lawm bang zi:

Lawm bang zi in a pasal leh a innkuanpihte ngai mahmah hi. A pasal,a it lo, a ngai lote, it lo ngai lo pah in, a pasal zong U aw ci nuam lo hi. Thu khat peuh vaihawm khawm in, “lawm aw” ci pah ziau lel hi. Kiniamkhiatnate tawmzaw deuh pah hi.

4.To bang zi:

To bang zi-in pen thu leh la, nasepna vai khempeuhah thu kinei sakin, amau ut bang bangin na vaihawm in, a pasal ukcip gawp nuam hi.

(1) A pasal zawh thawh bawlin, simmawh in, hai bawl hi.
(2) Kampau leh aw khum zang ngei loin a pasal langbawl in a tate tawh kopin a pasal simmawh hi.
(3) A pasal in tai bawl pian thu hilh pian bek leh zong a zi pen kaw keek gawp in, diang gawpin lipkhap huai hi.
(4)Zan lupkhopna munah zong maibiak kisam hi.
(5)Nu pa tawh kibang loin galte tawh kibang hi. Mai et ding ut hi.

5.Gal bang zi:

A innkuan suangah ama thu bekin kigamta leh ut in, a neihsate uh amah bekin zeek in, ukcip nuam hi. A innkuanpihte tawh mawhna zong den hi. Gi lo mahmah in, kihopih ngam lo liang hi. A lungsim sungah hehna, gitlohna kidim ahih manin keeksa in om den hi. Ama’ thu bekin ki-om leh ut a, phailaang bangin launa leh kikhualna peuhmah nei lo hi.

6.Gu ta bang zi:

Guta bang zi pen neihsa lamsa khang thei lo hi. Innah amah guak om leh nek sim taak sim hau hi. Neihsa a om sunsun zuak sim a, a duhduh leina hi. Mi deidanin, amah bek hampha leh ut den hi. A innkuanpihte, inn ah om kei leh deih hi.

7.Sila bang zi:

Sila bang zi pen hehpihhuai a, innsung thu vaihawm ngam loin zong pau ngam loin mengli-in nial ngei lo hi. Innteek bang loin a pasal kihta in, gal bangin kihta hi. A inn sungah a neihsa uh bang mah, an minsa, an khing nangawn ne kik ngam lo hi.

Tua bang in zi nam 7 bang a om theite pawl lakah; "Nang" koi pen tawh kibang kisa na hiam? Koi pen teel ding cih kisit tel pah dih in! "Nu bang zi” leh “Sanggam bang zi” ki deih pen hi."
To get the latest update of me and my works

>> <<