MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, June 12, 2016

Conference Khansau ta hen

Topa Zeisu sing lam teh tung aa, aki thah ni pen Topa Zeisu a gual zawh ni hi.( Satan a zawh ni )
Tua mah bang in Sia Kai Dal leh Sia Kham Khen thong sung a lut ni in, Conference te gual zawh ni a hi hi.

Mi suk siat na, mi thah na, sum meet bawl na  thu te tawh thong kia hi zen zen lo a  SDA Logo zat na hang tawh thong kia cih pen , ang tan huai mah mah hi. Topa Zeisu  in zong zum ah thu na lel hi.
Leitung history en kik pak leng, gam , pawlpi, minam ma kai ten sihna, thong kiatna te ong thuak tak ciang ,Suah taak na ( freedom ) in nung zuih den hi. Pasian in conference thu pha pia ding hita hi.
Tua a hih man in , hi thu tawh ki sai kuamah zong mawh sak se kei ni.Topa Zeisu amawh sak Biakna makaite thu, a leh hek pa Judah thu, leh singlam teh tung a athat lum zawma gaalkap te thu lai siang tho in tam vei pi na na gen lo hi. Tua mah bang in Sia Sawme , Sia Ngin Kok , Sia Moe Khine te thu ih gen na tawh hun bei sak nawn kei ni.Thangpaih na , kha siat na ih neih khak leh zong tu a kipan maai sak ni.

Gupna thu man leh vantung mi 3 te tang ko na te kawl gam mi te tung ah tawlnga lo in taang ko ciat ni.

Conference khansau ta hen.
Zovon Enpi

To get the latest update of me and my works

>> <<