MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, June 12, 2016

BANG HANG KAWLGAM ZOMI SDA TE KI PET

                         

 Ute naute aw, keimah GO LIAN KAP in kapa Khen (Pr.Kham Khen Pau) leh Sia Kai Za Dal te ii thuak dante kangaih sunsun thei zel hi.MI hingki hilai a hihman in na zong ka sa mahmah hi. Ka cih kalawh nang thei lo in thu ka ngenngen a ka kapthei zel hi. A tawp na ah ka lungsim sungah ongsuak thukhat om a, tua in ong hehnem zobek hi.Kalung simsung a omthu Zomi pawlpi mipih te ong hawmsawn nuam ka hihman in ngaihsut na a ki batkei leh nong ngaihdam na ding un ong thuam masa ing.

1.Genkholh nate tang tun na hi ding hi kacimai hi.Banghanghiam cihleh Topa zeisu in,"note ongbawlsia te-in Pasian naka sem hi ci in kingaihsun ding uh hi," cihi.Tangmisiang te ii thuakna te a tom in en kikpak leng,kamsang Daniel bang alawmten heek uh a,a thahnopman in kumpi pa khembawl uh a,a ki khel theilo ding letmat thusak uh hi.Kumpi pa-in kua thuakding cihthei lo a,a tawp na ah Daniel in thuak hi.

Sadek, Mesek leh Abenago bang enleuleu leng midang temah in heek a,a tawpna ah kumpi pa tektek  heh in thukhen a,meikuang sung ahkhia sak hi.Tuabang mahin tangmisiang tho te omlai hi. Reformers tehun tawm enkik leng John huss, Jerome leh Martin lutter tethuak nazong athu nei pen mah ii thukhen na tawh a nuntak na uh ong pia khia uh hi. Hih a tung a kagen te khem peuh pen Topa zeisu thuakna tawh kibang lianlo hi ka cinuam hi.

Tua bang mahin ni nu nung ciang inzong kamsang nu genkholh sa bangmah in eite in zong ithuakciat ding hi.Hongheek zong ommah ding a,a hizong  hongheek te in kumpi pakiang ah,"hihmi te in na thumanglo hi,"ci in Danial ki hekbang in hong heek ding uh hi. Tua a hihman in eite khempeuh inzong tang misiang te,Reformers te leh nungzuite khekhap sik in i sih ding hun hong tungding hi cihka um hi.A hitazong in hihte khempeuh ii thuak dan leh Topa zeisu ii thuak dan aki lamdan na tampi om hi cih ka um hi.Tua te lak ah Topa zeisu ii thuak danleh  tulian a thong kia i sia pi tegel ii thuak na, a kilamdan na tawm i ki kum ding hi.

1.       A.Pilat & Herod - A zakiat ding uh lau
   B.G.C & Division president - me (vote) a ngahkik lohkhak ding lau a hih man un thu man thu dik kankik sawm lo

2.       A. Caiapha - sumgolh gukzang in (1.)pilat kam hukna in nei (2.)a khut zat dinguh Juda iscarod cialna in nei (3.)Thuzuau gen na ding in mipi te upna suk khap nang in galkap  te guaih na in nei.

 B. UNION - (1) sum golh guk zang in kumpi temai vilna in nei (2) a khutzat theih ding uh workerte lak leh Ordin pastor te piakna tawh cialna in nei (3) layman telak ah sumgolh guk zangin innkuan sung,pawlsung,khua sung a minam satkham ngamding te guaih na in nei

3.       A. Zeisu - A mudah a thatnuam te zong a ma mipih Judah mite mah hi aa,a biakna kibat pih,biak inn a  kikhop pih te mah a hihi.
 B. KKP& KZD -A mudah thong a khum nuamte zong a mau mipih Zomi temah hi a,biakna ki batpih biak inn a a kikhop pih mite mah a hihi.

4.      A. Zeisu - pilat mangpa in,"hihpa a mawh na kamukei hi sat ning la khah ning," ci (luke 23:16,22)

  B. KKP& KZD - No sanii a tang tetuak hi lomaw?voksa tang tuak hi lomaw?no a kibang hilo maw? kha 3 kakhum khit ciang in khah ning.

5.       A.Zeisu - tua pa na khahpeuh mahleh Keta kumpi palawm nahi kei ding hi
 B.KKP&KZD -ki bang lo hi ung,a mau uh SDA hilo uh,zankhat tawm lua kha 3 ong khumsak un
6.      A. Zeisu -Galkap ten satgawp uh, a puante uh lai ai san na in nei uh
  B.KKP&KZD - palikten a sam uh met sak in,a mau ki veh na kipia te pia khin lo uh,thong ah khum takpi uh
             Hihbang ongpian khiatna a hang pen atom in ong kumpha nuam lai ing;
A.Tantawng Upper Myanmar Comitte AIM : ATI phiat ding vai hi a,hih vai a kalung sima ong pusuak khia dotna pawl khat ong gen nuam ing.

1.       A.T.I a kiphuh khak a ki khial mah a hi tam?Mission sangbek puah ding kimlai ATI i phuh khak pen nakpi tak khial na a hi tam?

2.       ATI sang pan a tentan sen te a cinglo pi mah a hi tam?

3.       ATI a bei na ding ,i gamdang sia piten tha ong pia mah a hi tam?

4.      A kiphuh cil lai in Union te ki dong khalo,Union te theihloh a ki phut sim a hi mah tam?

5.       ATI kiplai hi leh Dr.Kem thang,Sia kham khan lian leh Sia Gin Lam Cin ten Myong mya pan, a thuak khak te uh a thuak veve uh tam?

6.      Union ulian sya saw me in tantong comitte temai ah a thu gen,"No Chin mite onglau lo hi ing,na ki thutuah lohlam uh ka theih hi,hi thei vet lo ding hi,worker te lak ah ken kusale nei ing,laymen te lak ah zong ken kusale nei ing," a cih pen tun a tang tung hi mai ta a hi tam?I kawlgam pawlpi buai na sung ongkipat cil na sakhi tui nek khat ah zong hi te a kihel veve a ka muhhi.

7.       Sia Kai dal leh Pa Khual nang zangkong Union zum ah a pailai hun in bang hang in Sia muller kyaw in i sia te gelkiang ,"no ongzekai ta uh teh,ko ki kupding teng na mankhin ung,"ci ziau mawk a hi tam?kilem na ding in ciang tan om a hi tam?

8.       Confrence ado a khauh pai sia te pen mission sung ah a leiba te uh Union in lohsak hi,Sia te lak ah sumgolh guk ne a omte na ngawn mawh na in tuat saklo in a maisak uh pen i policy a hi tam a hih keh i political hang  a hi tam?

Tua a hihciang in bang hang in eileh ei uino suktuah bang in ki tawngtawng mawk i hi tam? Ui no nih bang mah acilo kim lai a nih in i khut khatlang tuak ah tawi in a muk uh tuahtuah leng bang mah aki cilo kim lai ong hang in ongki tawng ding hi.

Ataktak inci leng ei te a kitawng dingleh ui no suk tuahbang ding te kihilo in ka mu hi.A hi zong in thukhat ah i zawn man leh i hai man i hi diam sum tawmkhat tawh cial na hang in i minamleh i pawl pi khual lo in a suktai i totai pen dah huai kasa mahmah hi.Hih kitotna napi en in i mimal a thukhual loh man leh sum deih luat man hi in mu ing,it na ki sm mahmah lai i hihman in ui no suk tuah bang a ong ki tuahtuah na hihi.

Ngaihsut na a kibat lohna te kitelsiam ni.

GO LIAN KAP (tonzang)
MALAYSIA

To get the latest update of me and my works

>> <<