MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, March 23, 2016

April 30 | Tua Hi-in Hih in Sabbath Hi


Lavinia le Ian

Rotuma tuikulh a om Ian Rigamoto le a zi Lavinia in Methodist sungah a kip mahmah innkuan sung pan khangkhia uh hi. Midangte mah bangin Ian Rigamoto-te nupa zong Fiji khuapi Suva ah va peem uh hi. Ian Rigamoto nupa in Methodist biakna sungah kipia mahmah uh hi. A tate uh zong Methodist thuzuihna sungah pantah uh hi.


Ni khat Ian in CD zuakna sai khatah hong pai-in, tua lai-ah Adventist thugen minthang Doug Batchelor thugenna CD va mu kha hi. Inn ah tua CD en uh a, tua tungtawnin Sabbath thuman pen hong thei uh hi. Sunday Nipi pen man lo ahihlam hong tel uh hi. Ahi zongin kuama kiangah gen lo uh hi. Saturday Sabbath thuman ahih manin khensatna khat i nei kul hi, ci-in a nupa-un hong kikum uh hi.

A lungsim sung uhah Sunday Nipi pen man lo-in, Sabbath mah man hi, cih pen phawkkha tawntung uh hi. Ahi zongin Sabbath zuihpah ding khensat ding pen hamsa sa uh hi. A ta u zaw pen Methodist biakinn ah kikhawmin, a nau zaw bel ahih leh Adventist biakinn ah kikhawm hi.

Tua bang teng tawh kum ( 5) bang hong sawt hi. Khensatna kician a neih zawh nadingun antangin thungen uh hi.

HAMSATNA:
A hoih thei napi sepkhiat taktak ding pen hamsa kisa ciat hi. Hamsatna i tuak kha zel hi. Hamsatna khat i tuahna tungtawnin Pasian in eite hong hopih thei hi. A zi kiangah Pasian in a hong hilh nop khat om hi ding hi, ci-in hamsatna tuah uhteh hanthawn thei zel hi. Tua bangin hamsatna khat i tuah ciangin, Pasian in “ Pasian ka hihna thei unla, om hithiat un” hong ci hi kha ding hi, ci-in ngaihsun uh hi. Tua bang thute hangin Ian le a zi in Methodist pawlpi sungah nuamsa nawn lo uh hi. Ian zong a deacon hihna pan kikhawlsak hi. Ahi zongin Iante nupa in lamdangsa lo-in, Methodist pawlpi pan i pankhiat nading lampi hong kihonsak hi zaw kha thei ding hi, ci thei uh hi.

Kongkhak hong kikiu:

Tua bangin hamsa-sa-in a om laitakun ni khat Theresa min nei Adventist nupi khat Ian-te kiangah vahawh hi. Theresa in amaute kiangah “Lai Siangtho sinna na lunggulh uh hiam? ci-in dawng a, tua a kipan Lai Siangtho sinna nei uh hi. Ian in Adventist sungah tui kiphum ding ut a, ahi zongin a pa tawh om khawm lai uh ahih manin, a pa in khensat zo nai lo hi. Pasian in lampi khat a honsak nading thungen den  
uh hi. Tua leh ni khat Ian pa in hih tengah ka om ciim ing, Rotuma ah va pai ning, ci-in Ian in vanleng letmat leisakin a pa zong va pai pah hi.

Ian-te nupa van lei dingin a vakna khat uhah Methodist upa pa tawh kimu-in tua pa in Ian kiangah “ tu-a hong tung ding Friday, Good Friday ni, thugen ding hiteh ci-in a gen ciangin Ian in zong bang cih ding ci-in dawng kik thei pak lo hi. Tua nitak mahin Iaan-te innah Theresa vahawhkha hi. Tua nitaka a thusin uh pen “hehpihna kong kikhak” cih thu hi. Ian in Theresa kiangah Friday ni-in thu va gen ningin, tua khitteh Adventist ah tui kiphum ning, ci hi mah taleh, a lungsimah “tu mahmahin na khensat hun hi,” ci-in phawkna khat hong suak den hi.

Zingsang khuavak teh Ian in a innkuanpihte kiangah a khensatna pulaak hi. “ Tuni ka nasep khitteh Methodist biakinn ah vapai ningin, SDA pawlpi ah ki-ap ta nung,” a ci ning cih thu gen hi. Tua bangin a khensat mah bangin tua nitak mahin Ian in a gen bangin sem takpi pah hi. Tua bangin Ian in a pulaak takteh Methodist upa in a cih nading theilo-in tawl khat sung pau lo-in om deeduu hi. Tua leh tua upa pa in Ian kiangah Methodist pawlpi sungah lungkim lohna khat nei-a, hong taisan sawm na hi ve maw,” ci-in a genteh Ian in, “tua bang hi lo hi. Antangin thungen ung. Pasian hong lamlahna hi,” ci-in dawng kik hi.
Lungnopna ngah:

Tua Sabbath ni in Ian le a zi in a tanu kikhopna Adventist biakinn ah va kikhawm uh hi. Tuikiphumin kaal simin Lai Siangtho sinna zong neito pah uh hi. Ian in bangci hiam cihleh “ tui ka kiphum a kipan ka lungnuam mahmah hi. Tua bang lungnopna nei ngei keng” ci hi. A sanggam u le naute in hopih nuam nawnlo uh hi mah taleh Ian le a innpihte in phamawhsa lo-in Adventist mah zui veve uh hi.

To get the latest update of me and my works

>> <<