MUC

Print Friendly and PDF

Monday, February 15, 2016

Zomi SDA Khanlawhna


Pr. PL Thlenga Chhakchhuak, (Ph.D., Cand., AIIAS, Philippines) in Myothit SDA Biakinn Pi' sungah athugen'na tung tawnin anuai-a bangin mimal thangahna te pawlkhat kong taangko uh hi.
Tha ngah a, a ki lam ziah ziah hang, siapa thugen ki pan leh mipi te bel khitui luang ki pan hi mai ei. Thangah dan bel ki khawm takpi a ki kapkap kha hi mai, Siapa' thugen te hi thei lua mah mah in. #‎SiangNu (MUC Office)

Nitak annek ma hunbawl aa maw, na sialua siapi teng in khangno te aa ding thunget sakna nei in, a ki kap ziah ziah hi mai ei. Tuni pen maw hun nih na ah maw Nu le Pa te’n ta te a thu hilh zia ding leh nupa kal sung, ki it zia ding ong gen e. Apat pan hong gen leng tam lua in teh, tua sung a kei tha ngah na diak in, nu leh pa in, tate thu hilh ngiat ding; Ta te aa ding khitui luang a, alutung vuah khut nga a, thu nget sak ngiat ding; Nu le pa thu ngetna pen lawhcing ngiat, ih mavang ngiat hi a cih pen hi sa lua. Tua teh nu le pa tung thupha ngen ngiat ding ci in, tua teh hih lai ah nu leh pa kiangah thupha nget na ding a nei nawnlo te hong pai un, ci in a mai-ah siapi tengin thunget sak; tua ka muh teh ka khitui luang ngelh ngelh mai. Aw... kei thupha ka nget na ding ka nu leh ka pa Pasian in, hong damsak lai, Topa lungdam lua ing ci’n, thu ngen in, khitui luangkawm sa in ah, Topa tung lungdam ko ing. Ee maw, sia pa maw thugen siam ngeu ngeu ngiat ih lung kim ngiat. #‎NgaihlunPhaiza (MMCC-Final year)

Ham pha uh cei Sia pa thu gen bel a lam dang hi mah ei. Ko USA lam pawl zong khanlawhna Ki Sam mah mah ungh. Thungetna ah Ki phawk tek Ni ei. #‎SiaMangBawiUSA

Pentecost ih cihcih MUC in ciam hang ey! Tunitak 2nd session ah khitui luanglo omlo hi; Sigal pai kibang in, kikhop zawh ciang mitsan gega hi. Topa itna vang ahihi. Pr Thlenga Kha Siangtho in ompih lua hi ven. SDA kumtampi sungah hi dan pianthak cih khituiluang cih ka theih patna hi.#‎SiaKDThang (MMCC-Lecturer)

Pasian mizat mahmah Pr Thlenga te nupa tawh hong ki musak thei Topa min phat ing. #‎SiaNaamung (Anlangh Sangsiapi)
MUC tuteng lung dam huai thu Dr Dallian Haokip in Manglai thupi takin onghilh pen lungdam huaimah mah hi. MMCC sang ong sik bek2 zong lung kim huaipha mah2hi. Ih sang thupi sak tuam zen hi. Pr Dr Thlenga in PaSian thuman genin angai khate miham phamah2 hi. A sawt loin AnLangh khua SDA Conference biakinn pi thak sungah Pr Dr Thlenga in, PaSian thuman tang kona neikik ding a hih manin kilung dam mah2 hi. Tualai munah akua mahpeuh akipai kim nangin Jesuh minin thu kong za sak khol hi. #‎ElderTawngNangUSA

Pr Dr Thlenga pen a mah lah ki ap zoin, Pasian’ mi zat mah mah khat hi ei. Ama thugen pen ken bang tha ngah thei mah mah ing, ka om lai tak tawh ki tuak leh ut ngel mah hi veng. A thugen a za ngei nailo ten, na ngaih na ding un, na pai sawm ham tang un ki sik kei nuteh. Aizawl ah dawilut numei khat zong kuama dam sak zawh loh a ma’n Pasian min tawh dawi hawl khia civeh aw guai. #‎SangpiHatlangh

Hak satna ih tuah ciang na ngawn in lung dam koko ding ci, Pasian deihna om hi ci a ahoihzaw a hong piang ding hi ci . Ta ih neih ciang a neu a kipan Pasian thu hilh ding "neulai lua cilo ding" ci . Nu le pa thu a manloh uh ciang ih heh laitak a thuhilh/sat lo ding ci ei . Ih heh a kap ciang thu hilh ding ci . Upna tawh thu ngen leeng Tiger poison a ne khin sa mihing na ngawn dam kik hi ci (hih pen a ma witness hong gen kik). Ih mawhna te thuum leeng Pasian pen, ei hong forgive ding a ready den hi ci. Tamlua mai gen khia thei kei mai ing ei, lungdam hang ei lungkia kei ni ei . Kei bang maw kapian a kipan SDA inn kuan sungpan khang khia mah ing ahih hangin, hih thugen na pan in ka khitui luang pan hi, ka khitui a luang zo zah donga a gensiam a mah hi mawk ey. #‎Mangtawng (Son of former MUC Treasurer, Elder Khupngaih)


Lungdam koko ding, haksa ta leng, cih thangah na nei ing. Tu tung kan a lawpna mu nai keng. Video a kizaih te, mu mu nuam kik zawzen ing. #‎SmDon (MMCC-Dean of Girls’ Hostel)To get the latest update of me and my works

>> <<