MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, August 29, 2015

Singgial Zang Khua Thulamdang Pi

Singgial Sunami
Tuzanin Zogam Singgial Zang khua ah guahzulo, huihpi nung cihbang omlo in khuazangbup tuikhangin nawkvat ahihmain, Zomi khua mipite buai man mahmah ci in August 28, 2015 ni in kiza hi.
" Guullu Mual bel cimlo a, Guulu tawh kigamla pian Sialthaw Zang khendeuh a, Hausapi kici, Mualsuang khawng omna mun pen, acre 5 tang ding khawng cimgawp a, tua pan a tuiluang teng, zankimpi in Singgial Zang lam ah kihawt suk ahihmanin, tuzan bup Singgial Zang Zomite buaiman mahmah/" ci in Pu J.K. Mangno in gen hi.
Tu a thu kizak hunin bel tui kiamkik ta ci hi.
Pu Mangno in agenbehna ah Guullu Mual bang nawkkha phei a hong cim bang hileh, Singgial Zang khuabup pen min in cimnelh thei ding dinmun ci hi.
Tu ciangciang Singgial Sunami tawh kisai vansia losia leh adang tuamtuam tui in a suksiat zah bangzah pha hiam cih kitheician nailo hi.
Zomi khuatual teng bit photphot i hihmanin lungdam photphot hi.
Topa Thupha

To get the latest update of me and my works

>> <<