MUC

Print Friendly and PDF

Friday, August 28, 2015

Hong Len In Lamal


Topa aw kei honglen in Simlei ah ka zinlai-in Kei kia in ka pai siamlo Ka zin na ah haksa in Lamhaih in gammang zel ingh Na lam vaak hon musak in Hongzui ning maw


Na lam vaak ah ka pai theih nading, ka lampi ah na vaak hongtan in, mittaw bang khua mu lo a Zan mial bang ka pai lai-in Honglen in ka puk loh nang hong len in aw.

 

Buaina tui ki hot kal ah launa ten kei hongtuam a lungmuanna hong nei sak aw Muanhuai pa akip tawntung, Nang na hi nang kia na hi, Topa aw na ban in hong, len den in aw


Gal khatlam ka hong kai man, tua mual siangtho kong tun ma’n lampial lo ding’n honglen in Nisim in ka nuntakna Hong siamthak hong hatsak in Na ang sung ka tun mateng honpi-in aw

 To get the latest update of me and my works

>> <<