MUC

Print Friendly and PDF

Friday, July 3, 2015

Topa Jesu ka lung sungah lamal

 

Topa Jesu ka lung sungah hong lut phetin, Ka lungsim hong kikhel pah hi!Topa Jesu ka lungsungah honglut phetin Ka lungsung khuahongvak pah hi.

 

    Topa Jesu ka lung sungah Hong tum, Hong         khawl khitphet-inah, Tuipi ki hual bang ka lung sung ah khuavakna Tha khatin a hongkhang pah hi.

 

Topa Jesu ka lung sungah hong lut phetin, Lam ka khial nawnkei pah ding hi, Topa Jesu ka lungsungah honglut phetin, Ka mawh khempeuh hongvak pah hi.

 

Topa Jesu ka lung sungah hong lut phetin, Up-na a kip ka ngah pah hi; Topa Jesu ka lungsungah hong lut phetin, Upkhialhna teng beikhin pah hi.

 

 

Topa Jesu ka lung sungah hong lut phetin, Sihna kuam sung khuavak pah hi!Topa Jesu ka lung sungah honglut phetin Khuapi kongkhak kimu pah hi.

 

To get the latest update of me and my works

>> <<