MUC

Print Friendly and PDF

Friday, July 3, 2015

Pasian Hong Hehpihna Thupha lamal

 

Pasian hong hehpih na thupha Kei tung hong tun theih na

Ka ki lawm loh pi hong deihna Bang hang hiam thei zo keng.

 

A hih hang "Ka up-pa ka thei hi, Amah muanhuai hi,

Ken ka thei zo hi, A ma tung ka piaksa-te zong

Kem zo ding hi tua ni dong"

 

Hong honkhia zo thei hih up-na Kei tung A hong piak na,

A thu um leeng lung nop theihna  Bang ci bang hiam thei keng.

 

Kha Siangtho in mi lungsim hei, Mawhna, hong phawk sak thei,Jesu hong mu sak um sak thei, Bang ci bang hiam thei keng.

 

Topa mai ken ka muh ma in asia apha tuah ding

Gen theih nading nopsak nading bang ka sunsiah thei kei

 

 


To get the latest update of me and my works

>> <<