MUC

Print Friendly and PDF

Monday, July 27, 2015

MESSAGE FOR THE YOUNG PEOPLEMESSAGE FOR THE YOUNG PEOPLE

Tu hun ciang in mun khempeuh ah naungek suaktung a nungta lai / asi a kitawm in, khangno te sung ah nau kiatsak (abortion) cih thu te tam mah mah ta a hih man in hih thu ih ngaihsut tek ding in ong hawm sawn nuam ingh. A thu bel saupian ven atawp dong a sim zo te in thun gaihsut ding honkhat leh phattuamna khat beek in ngah ding in ka lam en hi.

1. Kum 1900 kiim pawl in nupa khat a zawng mahmah khat om in, a daupai na sunsun uh pen ta neih hi in, innsung nuntak haksa pi mah in tanu tapa 14 ong nei uh hi. Tua zah aneih khit uh ciang un ta nei ding in a ki lamen nawn lo uh a, nuntak haksa pi mah tawh a tate teng vak in a om khit uh tawlkhat khit ciang in a zi nau hong pai kik mawk hi. A innkuan nuntak na uh haksa mah mah ban ah a zi naupai kik lai sawn sawn, a mau dinmun ah om le teh bang na ci tam? Hizah ta neikhin, vaak zolo lai, tutung a bel tholhkhia (abort) mai ni na ci diam?
Tua naungek a 15 na a neih uh pen Pasian thugen siam minthang mahmah John Wesley hi a, ama tungtawn in khamangthang mitampi in Pasian kiang hong zuan uh hi. Thawlhkhia ding in ngaihsutna a piapa bang na hi kha le teh, John Wesley hong piang lo ding a, a mat kha mangthang te in nitawp ni ciang in thukhen na mai ah a sisan man uh nang tung hong sik ding hi. A mawh khem peuh na puak kul ding hi.

2. A Pasal in husam (ashma) vei in, a zi in T.B nei sawn sawn. Ta 4 nei khin in, khat mit taw, khat pau thei lo, a thum na pa bilngawng hi lai sawn sawn. A mibang pen a 4 na pa leu leu a nu tung pan TB ngah lai lai.. tua bang a haksa tak a nuntak lai un a zi ong gai kik mawk. Tua bang dinmun a om innkuan khat bang thu ngaihsutna (advice) pia ding na hiam? A hihkeh a mau dinmun ah ding le teh nau na pai suak diam? Aihkeh na tholh mai diam?
Hih naungek ong suak pen leitung a music leh laphuak siam minthang mah mah Beethoven hi mawk ei. Tua naungek tholhkhia ding in a nu kiang ah ngaihsutna na pia in, ki tholh khia hi mawk leh leitung ah Pasian la hoih tampi leh music hoih tampi taan ding hi hang. Tua ban ah nang ngaihsutna a pia pa tung ah a sisan mawh hong ki suan ding hi.

3. Mangkang mi khat in mivom numei khangno khat buan in nu leh pa mawhna bawl pih hi.. kamsiat na tawh tua nungakno hong gai mawk..tua hun lai pen mivom leh mikang te a ki huat mah mah hunlai hi sawn sawn. Mi tampi tak in a nau tholhkhia ding in ngaihsutna( advice) pia uh hi.. a zenzen in tua nungak no hi le teh a hih keh, anu apa hi le the tua nau pen na tholh khia or tholhkhia sak diam?
Tua naungek pen maw Gospel Singer minthang mah mah Ethel Waters hi mawk ei.. a nu in na thupiak na zui in nau na thawlh mawk leh maw, tu in gospel la tampi ki sum ding a, tua la tungtawn a kha mangthang tampi kiman te in nangtung ah a sisan man uh ong sik ding hi.

4. Nungak siangtho melhoih khat in lawmngaih nei in a lawmngaih pa tawh ki teng ding in zuthawl ki pia khin, ki tending ni bek a ki ngak lai hi. Tua zawh a sawt lo in tua nungak nu mi dang tawh khialh ding cithadah a tenpihding lawmpa nangawn tawh khialna nei lo pen hong gai mawk.. bangzah tak in a zum huai diam? Nang hi mawk le teh,zulhzauna minsiat na lianpi tawh na lawmpa na taan sang nau na tholh(abort) khia diam? Ki ngaihsun dih ve..
Tua nu in Mery hi in a naungek a tholhkhiat loh pen Zeisu hi, leitung mi khempeuh mawhna pua khia pa, nang leh kei hong gumpa Zeisu hi mawk ei lawm. Mery in na tholh khia zen zen leh ci in,, ka ngaihsut ciang in aban ding ka ngaihsun ngam nawn kei hi..
Hih a tung a mi minthang te a nute in a pai lai un haksat na tampi thuak in, ei hi leng nau tholh mai ding hi hang,, na naupai na a hang tuamtuam zong hi kha mai in teh, na naupai kua ta, bang hang a pai cih zong thuhaksa pi khat zong hi kha mai in teh. A hihhang nikhat ni ciang tua naungek pen Pasian na sem minthang, gam makai , mite muanleh suan zong hi thei hi.

Hih a nuai a thu pen naungek at bang in a ki bawltawm hi mah leh atawp dong sim dih ve,, na sim khit ciang na lungsim khat ong sukha ding in lam en ingh.
Naungek a nu gilsung a om, aki tholhkhia ding a ki gelkhol khin a sih ding kuan a anu kiang a lai a khak na hi,, sim dih in.

Kongit kanu aw,
Hih laikhak na ngah hun ciang kei pen na sikhin ta ning in, tua hun ciang in koi ninpaihna mun khat peuh ah tung khin kha ding hing. A hih hang leitung khuavak mu lo in ka nuntakna a bei ding pen haksa sa lua ka hih man in hih lai dalno khat hong khak ka hi hi.
Nu aw, hi bang a na deih loh, na lungsim hong gim sak mah mah, na nawlkhin pampaih leh zan tampi ihmu thei lo in hong bawl kha ka hih man in ong mai sak in aw.
Nu aw, na gilsung ah ka om tung, nang ka om na theihma lim in ka lungtang pen na sulsung pan in hong phu det det hi Nu aw. Ka pa tawh na tatkhialh zawh kal thum khawng a kipan ka nuntakna hong kipan khia in, kei nong pai lam na ki theih khit ciang a kapa kiang ah nautholh(abort) khiat ding na gen lai in zong lauthawng tak in na gilsung pan in na za ingh. Nu aw, kei maw lau lua in nang lah ken ong ho thei, vanmi te aw ong huh un ci in ka otot hang in kuamah hong panpih ding om lo in Lungkham lauthawng in ka om hi.
Nu aw, ka mel beek hong mu nuam lo na hiam? Ka gol ciang in bang suak ding cih nong thei hiam? Nu aw, mibang a suak hi leng maw, nang na lungnopna ding bek sem ning nu aw. Nong pai lai a na lunggim na teng hong loh kik in lungnuam tak in hong koih nuam lua ingh.

Tu in a hih leh nong deihloh man a ka sihna ding zatui na nek man in ka thate bei khin ta hi. Sawt zong thuak zo nawn kei ning. Ka nuntakna a bei ma in thu ong dong nuam ing nu aw, hehpih na tawh hong dawng in.

1. Pasian in ka pa tawh na hihsim uh a muh leh theih na um hiam?
2. Na minsiat na ding na lauh man bek a kei nong sih sak ding na na sa hiam?
3. Kei omlo in leitung ah lungnuam tak in om theih ding naki lam en hiam?
4. Nu aw, nitawp thukhen ni ciang ki mu kik ding hi leng, nong mu ngam diam? Ong dawng dih nu aw.

5. Hih thu hang in na nuntak sung in lungnuam tak in om thei ding na hi hiam nu aw? Na lung nuam thei tak tak lo ding, kisuan na nei den ding cih ngaihsun kha lo na hia, nu aw? A hih hang ong mawh sak keng, kei mi na suak man se se ka hih ciang kei khialhna hi nu, ken nong it ding leh na gilsung a ka om na lungdam ding na sa kha.

6. Nu aw, thu khat bek ong ngen nuam ingh. Nidang ciang ka nau ding te a na gilsung a om ciang , nu aw hehpihna tawh kei nong bawl bang in bawl ken aw nu.. nitawp ni thawhkik ni ciang maw ka nau te “nau” cih ong phal sak in aw nu.

7. Nitawp ni ciang thukhen na mai ah na din hun ciang nu aw, bang ci dawn ding na hiam? Nang nong deih loh hang maw nu aw, kei a ding in nu dang nei lo ka hihciang a ong it v eve ing nu aw.
Nu aw, hih lai na sim in, Topa kiang ah kisik kika amah na zuat ding ka ut pen hi,, na lungsim nat na ding a at hi lo ing nu aw ong mai sak in..hih nuaisim lei ah “nu aw” hong ci theilo mah leng tungthangvan ah beek “ nu aw” hong ci ning maw..na phal kei leh ken nu ci a sap ding nei lo ding hi veng “nu”.
Nu aw, ka gilna lua ta, ka mit gial, ka lung vai, na zatui nek teng in ka pumpi ong zen ta ei nu, ka pai ding hun ta hi in teh.. thuak zo nawn keng,, hehpih na tawh hih lai “ka Pa” zong na sim sak in aw.. melmuh loh na von momno in mual hong liamsan ding hi tang ei,,nu aw,, Ih ki muh kik ma teng mangpha man ni aw “nu”

Lai at,
Nangmah hong it mah mah,
Na deihloh na TA…

“LEITUNG PILNA KHANGTO MAH MAH TA A, A HIH HANG IN “ NUNTAKNA” (LIFE), KI BAWL ZO NAI LO, NUNTAKNA “THAHNA” BEK KI SIAM HI. NUNTAKNA PEN PASIAN BEK IN BAWL THEI HI. NUNTAKNA ZAHTAK NI.
TOPAN THUPHA HONG PIA CIAT TA HEN. AMEN.
To get the latest update of me and my works

>> <<