MUC

Print Friendly and PDF

Wednesday, April 22, 2015

Zeisu Lian Bel Ta Hen

 

Key: E                                    

Lamtawntung ah kei hong tonpih hi

Hong liah hong dal hi

Tawntung Pasian kei sung nungta hi

A vangliatna tawh kei hong tuam hi

Topa lian bel hi

Tawntung Pasian kei sung nungta hi

 

    Nungta hi Zeisu, kei sung nungta hi

    Han sung pan Zeisu thokik hi

    Kumpi tokhom tung a vangliatna tawh kidim

    Zeisu lian bel ta hen

 

Ka mawhna khempeuh hong maisak zo

Kei hong sawp siang zo

Zeisu liamma hangin ka dam zo

Zeisu zawngkhalna hangin hau zo

Giautau ngei nawnlo

Deih teng cingkhin Zeisu’n hong dim zo

 

To get the latest update of me and my works

>> <<