MUC

Print Friendly and PDF

Friday, February 13, 2015

Lai Siangtho ah Numei kidawk deuhte
Lai Siangtho sungah a min kidawk numei pawlkhat te om a tuate in ei mah bangin dahna, kahna, gimna tawlna te nei uh hi.  Numei te thupitna pen laisiangtho sungah mun 180 vei bang ki mu thei hi. Tuate lakah a etteh huai mahmah numei pawlkhat om hi.

Sarah

·       A mah pen a ma deihna bangbang semlo bawllo in a Upna tawh a nungta mi khat ahi hi.
·       Sarah in kialpi te thuak kawmkawm sa in ong tek mahmah hi.
·       A ma nuntakna en leng ei te in zong Pasian muangin ngakzawh ding ong lak hi.
·       Hih tawh kisai Pian 11-25, Isa 51:2, Roman 4:19, 9:9; Heb 11:11; leh Peter 3:6 sim in.


 Bathsheba

·       Bathsheba pen a pasal David tungah a citak mahmah khat ahi hi.
·       A tapa Solomon a pattah siam mahmah man in mipil penpen suaksak hi
·       David tapa upa pen hilo na pin Kumpi za angah sak anu mah hi
·       Tua lai in numei te in akhua-azi neilo mahmah kimlai
·       Pasian um hi, Pasian septheih loh nei lo hi.
·       Sim in 2 Sam 11:1-3; 1 kum 1:11-31; 2:13-19; 1 Khangtangthu 3:5; Late 51:1.Rebekah

·       A mah pen a numei hihna siangtho, Pasian lamah siangtho, a lungduai khat.
·       A mah upna tawh a ding tinten numei hi.
·       Sim in Piancil 22:23: A lian 24; 25:20-28; 26:7-8, 35; 27:5-15, 42-46; 28:5; 29:12; 35:8; 49:31; Rom 9:10.Rahab

·       Rahab pen upna hangin a hangsan mahmah numei khat hi a anuntakna mahmah a lauhuai hi napi-in
·       Agal te in agam vil a ong pai pen na hunkhia hi.  
·       Ama nuntakna pen a ki en neu penpen nuntakna ahi angzuak numei hi mah ta se leh
·       pil in a mah bek hilo a innkuan pihte leh a it a sanggam te na ngawn a Upna hangin a honkhia zo numei khat ahi hi.


Ruth
·       Ruth laisiangtho pen a tom penpen laibu hi a, hi sungah thu ih nuntakna ong lamdangsak thu om
·       Pasian in numei te koi cizat cih kimu
·       Hih tangthu pen Moab dawibiakna Judah gam leh Situipi pan ong piang
·       Noami leh a lawmpa Elimelek pen kial tunna hangin tua gamah gal tai
·       A lawmpa leh Atapa tegel si a ciah kik dingin kisawl ta leh a teeknu nung citak
·       A teeknu a itna lak, a mah in Boaz tawh ta Obed nei-in David pu, david pianna, Zeisu pianna nupi suakMary Magdalene

·       Movie sungte ah Mary pen numei angkawm peuh in kikoih mawk
·       Lai Siangtho ah tua bang om ngei peuhmahlo, Zeisu pianna Zeisu tawh om den nupi
·       Zeisu in zong a pahtak a zahtak a nu hi a, a thu maan a citak numei ahihman in Zeisu nu suak
·       Sim in Matt 27:56, 61; 28:1; Mark 15:40, 47, 16:1, 9; Luke 8:2, 24:10; John 19:25, 20:1, 11, 18.
Jochebed

·       Jochebed pen Moses nu hi a Lai siangtho sungah mi thupi mahmah a ki gen den te hi uh hi.
·       A mah pen laisiangtho sungah tawm cik bek kigen kha hi mah ta leh numei thu kigen teh a thupitna ki pulak den hi.
·       Pasian muang mahmah, a tapa Moses thu hilh simsim in Pasian muangsak mahmah a Nupi hoih mahmah suak hi.
·       Sim in Pai 2; 6:20, and Gamlak 26:59.


Elizabeth
·       A teek aguai khit a ta nei hi.  Ta neihhakna hangin dah hi, ahizongin lungnuam zo lel hi.
·       A nuntak sung khempeuh Pasian tung kinga hithiat hi.
·       Pasian tungah lungkim tawntung hi.
·       Teek mahmah hi ta leh Pasian kiangah thungen in Pasian in ta pia lel mawk hi.
·       Sim in Luke 1:41-45

Esther

·       Esther pen a Uncle Mordecai in kem hi.
·       Kumpipa Ahasuerus tawh kiteng hi
·       A Uncle in Jewish ahihna gensak lo a aman zong manzo mahmah hi.
·       Ahizongin atawpna the genkul ahihman gensaka Jewish khempeuh suaktakna ngahpih hi
·       Kua ma theihloh hi napi’n a nungta Pasian tungah kinga in om ahihman Pasian in Lap cihtak laam hi.
·       Pasian muangte bang mun, bangmun ah aom zong un Pasian lapteh a kiteh theilo lapsangna ngah.


Sermon Outline by Khenno

To get the latest update of me and my works

>> <<