MUC

Print Friendly and PDF

Saturday, January 17, 2015

Upna in gualzawhna hi lamal


Key: F

 

Thupha khuavak mual sang tungah Pasian mi te ding un;

Zan khuamial hong liah ma in ah, Mai nawt in-ah kuan un;

Mualkuam sung a gal te sim ding, Tha neih teng siit kei ni;

I thei hi,  leitung zawh nading, Up na i nei ding ta.

 

    Up na in zawh-na hi! Upna in zawh-na hi!

    A minthang gual zawh na hi, Leitung zawhgawp na hi.

 

A ma hong it na dial nuaiah A Thu tem bang zang ni;

A zo sa mi siang te' khap mah Ei ten zong i zui hi;

Huih-pi nung bangin up-na tawh Gal te nawkgawp uh a;

Sih na zo tua up-na mah tawh, ei te i ki dal ta.

 

I ziat, i vei i kim kot ah Gal-te in hong pang hi;

Noptak maanna nusia in-ah, Paiun, do ding kuan ni;

Hong hotkhiat na lu khu khu in, Thuman kawnggak gak un,

I khe nuaiah Lei liing sak in, I aw mual thawnsak un.

 

Gal a zote khempeuh tungah puan pak kipia ding hi;

Vantung misiangthote maiah A min kilo ding hi;

Itna tawh lungsim hangsakin, Khuavak mual pan kuan ding!

Galzo Jesu min pha suangin, Khuamial i zo gawp ding.

 

To get the latest update of me and my works

>> <<