MUC

Print Friendly and PDF

Sunday, January 18, 2015

Phatna Leh Lungdamna lamal

1. Jehovah Shalomnopna Pasian, Ka up ka san a kipan, telzawh loh lungnopna nei tang; Nisim hih leitungnunna sungah nopna dahna ka thuak zong, Ka nopna Jehovah Shalom.

Awnuam sing, Topa tungah,(2) Lungdamna la thak Topa kong sak hi; Jesu tawh ka kimuta, ahoihna ka tel siangta; Kei ading ka bangkim Jehovah Pasian. 

2. Kamawhna khempeuh hongmaisak Pa, Natna teng hong damsak Pa, kamu zo Jehovah Rapha; Hih leitung nekzon haksatna leh nate hang lunghiang nawnkeng; Ka zawhna Jehovah Nissi.

3. Jehovah Jireh hong sik Pasian, tu ciangciang hong huh Topa, Kei ading Amah hoih pen hi; Ama vangliatna sung om hauhna, ka sapna teng hong cingsak, Hong sik Pa Jehovah Jireh.


To get the latest update of me and my works

>> <<