MUC

Print Friendly and PDF

Monday, January 19, 2015

Na Ziatlam khut tawh Lamal


Key: E

 

 

A hoihna a vangliatna gen zawh hilo, Amuanhuai bel Topa,

Hunte kikhel in a kisiat hang, Cik mah hun na kikhel ngei kei

Leitung maingat in Amah thudon kei zong Hong itna kip lai zen.

Nau bangin nong kepna lianlua e, Lungdam in Topa kong phat hi.

 

Na ziatlam khut tawh

Keimah nong makaih a, gun gal khat ah,

Haksatna guampi gal khat dong ah,

Na ciangkhut in keimah lam nong lah manin,

A bei theilo a thak itna tawh kei nong it a,

A tul theilo na hehpihna lian kong phat hi.

 

Na sung ka nuntak a kipan tu ciang dong, Awnsuk in an nong pia,

Lungsim kha laulo in ka han na’ng, Nong pua hi,

na liangko tungah Ka lungsim tawng a ka ngaihsut khempeuhte

Sitlo in nong pia a,Ka mailam ding nong gelsak khempeuhte,

A sia omlo hoihna bek hi.

 

 

 

To get the latest update of me and my works

>> <<