MUC

Print Friendly and PDF

Monday, January 19, 2015

Na sih nungciang koi ah na pai diam Lamal


Key: D

 

Na sih nung ciang koi-ah na pai diam? Nang hong Tanpa mun bawlsa ah maw? Nang hong kheempa Satan kiangah maw? Na sih nung ciang koi-ah na pai diam?

 

Mihingta ding khatvei sih seh hi,

Tuani hun ciang thukhenna a om ding aa,

Nang zong sanggam aw, na si ding hi.,

Na sih nung ciang koi-ah na pai diam?

 

Na sih nung ciang koi-ah na pai diam? Nang hong Tanpa mun bawlsa ah maw? Na pai theih na’ng hong Gumpa muangin, Khantawn hinna na ngahna ding hi.

 

Na sih nung ciang koi-ah na pai diam? Nang hong Tanpa mun bawlsa ah maw? Tawntung nopsakna le gim thuakna, Na deih teel in koi-ah na pai diam?

 

Na sih nung ciang koi-ah na pai diam? Nang hong Tanpa mun bawlsa ah maw? Lungnop kicing ding khat bek om hi, Mihing nunna paakpalh bang ahi.

 

To get the latest update of me and my works

>> <<